355 Star 1.2K Fork 332

星梦 / PbootCMS

2020-04-06 23:59
1656520 hnaoyun 1578957008 星梦

PbootCMS V2.0.7 build 2020-04-06

1、修复后台被登录成功后系统更新处可能造成的安全漏洞;

2、修复dropblank不支持全角空格过滤问题;

3、新增万能码用户后台SVIP尊贵标识;

4、修复模板子目录在目标文件夹存在时失败问题;

5、修复后台内容编辑页面切换语言导致无限循环问题;

6、新增后台切换多语言时同步切换前台语言;

Last committed message: V2.0.7
PHP
1
https://gitee.com/hnaoyun/PbootCMS.git
git@gitee.com:hnaoyun/PbootCMS.git
hnaoyun
PbootCMS
PbootCMS

Search