1 Unstar Star 0 Fork 2.6K

jqma / xxl-jobJavaGPL-3.0

forked from 许雪里 / xxl-job 
name
Updated Information
Actions
master
default branch
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 74055a5 update document
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 4f09f73 Merge pull request #852 from KBCode/patch-1
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 8b7ff7a update document
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 1874c48 update document
xueli.xue 416c748 修复一处queue.poll导致的cpu占满的问题 (该问题在v1.4版本于7月份已经修复, v1.3版本仍然遗留该问题,现在同步修复掉, …
xueli.xue 106dbec 更新RM
xueli.xue db228d4 V1.5.1正式版本推送至maven中央仓库;
xueli.xue 6034e1d 更新RM
xueli.xue efdf28c 更新RM
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 a43c67c 更新RM
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 a43c67c 更新RM
378604 xuxueli0323 1578922035 许雪里 77441a0 更新RM
Java
1
https://gitee.com/jqmajqma/xxl-job.git
git@gitee.com:jqmajqma/xxl-job.git
jqmajqma
xxl-job
xxl-job

Search

131423 f1aaba0b 1899542 094922 1c74bed3 1899542