2.1K Star 7.4K Fork 3.7K

GVPMindSpore / mindspore

2023-03-07 09:39
fangwenyi

MindSpore 1.10.1 Release Notes

Bug fixes

 • Fixed the issue that the specified axis is not considered in logsumexp anti-overflow processing
 • Fixed the compilation dependency of proto file
 • Fixed the issue that the print operator printing result is not normal
 • Fixed the issue that the equal operator is out of range
 • Fixed the problem that when function wrapped by @jit,the cell id is not correct
 • Fixed the GNN scenario data type verification error
 • Fixed the problem that the dataset.map multi-process degenerates into threads

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

archer2049, caifubi, chenfei_mindspore, gaoshuanglong, Greatpan, guozhijian, huoxinyou, Kxiong, lanzhineng, lijunbin, liubuyu, liuchuting, luochao60, lyqlola, nomindcarry, TuDouNi, xiaotianci, xupan, yangshuo, yefeng, YingtongHu, yuchaojie, zhoufeng, ZPaC, 刘勇琪, 吕昱峰, 王禹程, 于振华.

Contributions of any kind are welcome!

Last committed message: !48914fix: map multi prcess error
2023-02-03 16:39
fangwenyi

MindSpore Release Notes

查看中文

MindSpore 1.10.0 Release Notes

Major Features and Improvements

DataSet

 • [STABLE]The timeout waiting time is adjusted in data sinking mode. The default value is 600s after adjusted. This solves the isuses that the GetNext operator may timeout due to environment resource competition and large computing workload when training in sink mode.

Bug fixes

 • Fixed an issue where some Primitive operators in AMP cannot be instantiated in graph mode and the interface is unavailable.
 • Fixed an issue of DynamicRNN execution failure in LSTM network under the scenario of computational force segmentation on Ascend platform.
 • Fixed DEVICE_ID cannot be set by single card train scripts parameters in mobilenet, fasterrcnn, yolo, etc.

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

AGroupofProbiotocs, anzhengqi, askmiao, baihuawei, baiyangfan, bai-yangfan, bingyaweng, BowenK, buxue, caifubi, CaoJian, caojian05, caozhou, Cathy, changzherui, chenbo116, chenfei, chengxianbin, chenhaozhe, chenjianping, chenzomi, chenzupeng, chujinjin, cj, cjh9368, Corleone, damon0626, danish, Danish, davidmc, dayschan, doitH, dong-li001, fary86, fuzhiye, Gaoxiong, GAO_HYP_XYJ, gengdongjie, Gogery, gongdaguo, gray0v0, gukecai, guoqi, gzhcv, hangq, hanhuifeng2020, Harshvardhan, He, heleiwang, hesham, hexia, Hoai, HuangBingjian, huangdongrun, huanghui, huangxinjing, huqi, huzhifeng, hwjiaorui, Jiabin Liu, jianghui58, Jiaqi, jin-xiulang, jinyaohui, jjfeing, John, jonyguo, JulyAi, jzg, kai00, kingfo, kingxian, kpy, kswang, liuyongqi, laiyongqiang, leonwanghui, liangchenghui, liangzelang, lichen_101010, lichenever, lihongkang, lilei, limingqi107, ling, linqingke, Lin Xh, liubuyu, liuwenhao4, liuxiao78, liuxiao93, liuyang_655, liuzhongkai, Lixia, lixian, liyanliu, liyong, lizhenyu, luopengting, lvchangquan, lvliang, lz, maning202007, Margaret_wangrui, mengyuanli, Ming_blue, ms_yan, ougongchang, panfengfeng, panyifeng, Payne, Peilin, peixu_ren, Pengyongrong, qianlong, qianjiahong, r1chardf1d0, riemann_penn, rmdyh, Sheng, shenwei41, simson, Simson, Su, sunsuodong, tao_yunhao, tinazhang, VectorSL, , Wan, wandongdong, wangdongxu, wangmin, wangyue01, wangzhe, wanyiming, Wei, wenchunjiang, wilfChen, WilliamLian, wsc, wudenggang, wukesong, wuweikang, wuxuejian, Xiao Tianci, Xiaoda, xiefangqi, xinyunfan, xuanyue, xuyongfei, yanghaitao, yanghaitao1, yanghaoran, YangLuo, yangruoqi713, yankai, yanzhenxiang2020, yao_yf, yepei6, yeyunpeng, Yi, yoni, yoonlee666, yuchaojie, yujianfeng, yuximiao, zengzitao, Zhang, zhanghuiyao, zhanghui_china, zhangxinfeng3, zhangyihui, zhangz0911gm, zhanke, zhanyuan, zhaodezan, zhaojichen, zhaoting, zhaozhenlong, zhengjun10, zhiqwang, zhoufeng, zhousiyi, zhouyaqiang, zhouyifengCode, Zichun, Ziyan, zjun, ZPaC, wangfengwfwf, zymaa, gerayking, shu-kun-zhang.

Contributions of any kind are welcome!

MindSpore Lite 1.10.0 Release Notes

Bug fixes

 • Fixed potential accuracy problem of arithmetic type CPU kernels at dynamical shape case.
 • Fixed the Incorrect Write Address of the Deconv Quantization Operator.
Last committed message: !48388update r1.10 readme
2022-11-01 19:33
luoyang

MindSpore 1.9.0 Release Notes

Major Features and Improvements

FrontEnd

 • [STABLE] Add the object-oriented and functional combination programming paradigm, add mixed-precision APIs for combination programming paradigms such as mindspore.amp.LossScaler, mindspore.amp.DynamicLossScaler, mindspore.amp.StaticLossScaler, mindspore.amp.auto_mixed_precision and mindspore.amp.all_finite.

API Change

operator

 • [STABLE] Add nn interface for nn.AdaptiveAvgPool3d.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.adaptive_avg_pool3d.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.addcdiv.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.addcmul.
 • [STABLE] Add GPU and CPU support for ops.approximate_equal.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.atanh.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bessel_i0.
 • [STABLE] Add Ascend support for ops.bessel_i0e.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bessel_i1.
 • [STABLE] Add Ascend and GPU support for ops.bessel_i1e.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bessel_j0.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bessel_j1.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bessel_k0.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bessel_k0e.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bessel_k1.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bessel_k1e.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bessel_y0.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bessel_y1.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.bias_add.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bitwise_and.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bitwise_or.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bitwise_xor.
 • [STABLE] Add Ascend support for ops.grid_sample.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.inplace_update.
 • [STABLE] Add Ascend and GPU support for ops.isclose.
 • [STABLE] Add Ascend support for ops.isnan.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.lerp.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.random_poisson.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.reverse_sequence.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.scatter_mul.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.scatter_nd_max.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.scatter_nd_min.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.SparseToDense.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.square.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.standard_laplace.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.std.
 • [STABLE] Add Ascend and GPU support for ops.trunc.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.unsorted_segment_sum.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.xdivy.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.xlogy.
 • Deprecate ops.poisson and use ops.random_poisson instead.
 • Deprecate ops.SparseApplyAdagrad and use ops.SparseApplyAdagradV2 instead.

Bug fixes

 • [BUGFIX] The logic of the auto mixed precision (amp) O2 level is revised. In addition to the BatchNorm1d and BatchNorm2d operators, the other two operators BatchNorm3d and LayerNorm are added. The four operators still use the float32 data type when calculating.

 • [BUGFIX] Fix the problem that when processing string type data, if output_numpy=True is specified when calling the create_dict_iterator or create_tuple_iterator interface, the obtained data will be of type numpy.bytes_. After this fixing, these interfaces will directly return numpy.str_ type data, and users do not need to perform string decoding operations on it. Likewise, when performing user defined processing functions, the received data will also be of type numpy.str_ directly, matching the original source data type.

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

AGroupofProbiotocs, anzhengqi, askmiao, baihuawei, baiyangfan, bai-yangfan, bingyaweng, BowenK, buxue, caifubi, CaoJian, caojian05, caozhou, Cathy, changzherui, chenbo116, chenfei, chengxianbin, chenhaozhe, chenjianping, chenzomi, chenzupeng, chujinjin, cj, cjh9368, Corleone, damon0626, danish, Danish, davidmc, dayschan, doitH, dong-li001, fary86, fuzhiye, Gaoxiong, GAO_HYP_XYJ, gengdongjie, Gogery, gongdaguo, gray0v0, gukecai, guoqi, gzhcv, hangq, hanhuifeng2020, Harshvardhan, He, hesham, hexia, Hoai, HuangBingjian, huangdongrun, huanghui, huangxinjing, huqi, huzhifeng, hwjiaorui, Jiabin Liu, jianghui58, Jiaqi, jin-xiulang, jinyaohui, jjfeing, John, jonyguo, JulyAi, jzg, kai00, kingfo, kingxian, kpy, kswang, liuyongqi, laiyongqiang, leonwanghui, liangchenghui, liangzelang, lichen_101010, lichenever, lihongkang, lilei, limingqi107, ling, linqingke, Lin Xh, liubuyu, liuwenhao4, liuxiao78, liuxiao93, liuyang_655, liuzhongkai, liyanliu, lizhenyu, lvchangquan, lvliang, lz, maning202007, Margaret_wangrui, mengyuanli, Ming_blue, ms_yan, panfengfeng, panyifeng, Payne, peixu_ren, Pengyongrong, qianjiahong, r1chardf1d0, riemann_penn, rmdyh, Sheng, shenwei41, simson, Simson, Su, sunsuodong, tao_yunhao, tinazhang, VectorSL, Wan, wandongdong, wangdongxu, wangmin, wangyue01, wangzhe, wanyiming, Wei, wenchunjiang, wilfChen, WilliamLian, wsc, wudenggang, wukesong, wuweikang, Xiao Tianci, Xiaoda, xiefangqi, xinyunfan, xuanyue, xuyongfei, yanghaitao, yanghaoran, YangLuo, yangruoqi713, yankai, yanzhenxiang2020, yao_yf, yepei6, yeyunpeng, Yi, yoni, yoonlee666, yuchaojie, yujianfeng, yuximiao, zengzitao, Zhang, zhanghuiyao, zhanghui_china, zhangxinfeng3, zhangyihui, zhangz0911gm, zhanyuan, zhaojichen, zhaoting, zhaozhenlong, zhengjun10, zhiqwang, zhoufeng, zhousiyi, zhouyaqiang, zhouyifengCode, Zichun, Ziyan, zjun, ZPaC, wangfengwfwf, zymaa, gerayking, shu-kun-zhang.

Contributions of any kind are welcome!

Last committed message: !44468fix value_node string
2022-08-16 15:30
chengbin

MindSpore 1.7.1 Release Notes

New Features

 • [STABLE] Support custom back propagation function for cell which uses parameters in the forward part.
 • [BETA] Support the SNN structure, and add demo on lenet and resnet50.
 • [STABLE] Support predicting the binding affinity network Pafnucy for protein-ligand complexes on Ascend.

Bug fixes

 • Fix the bug that the AICPU operator could not be found in some scenarios when the profiler parsed the performance data.
 • Modify the function of dying gasp, and save ckpt file name error bug.
 • Fix the derivative problem when the tuple input of an operator contains parameter. For example, the concat operator.
 • Fix the shard of expert bias in pipline with moe scenario.

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

AGroupofProbiotocs, anzhengqi, askmiao, baihuawei, baiyangfan, bai-yangfan, bingyaweng, BowenK, buxue, caifubi, CaoJian, caojian05, caozhou, Cathy, changzherui, chenbo116, chenfei, chengxianbin, chenhaozhe, chenjianping, chenzomi, chenzupeng, chujinjin, cj, cjh9368, Corleone, damon0626, danish, Danish, davidmc, dayschan, doitH, dong-li001, fary86, fuzhiye, Gaoxiong, GAO_HYP_XYJ, gengdongjie, Gogery, gongdaguo, gray0v0, gukecai, guoqi, gzhcv, hangq, hanhuifeng2020, Harshvardhan, He, heleiwang, hesham, hexia, Hoai, HuangBingjian, huangdongrun, huanghui, huangxinjing, huqi, huzhifeng, hwjiaorui, Jiabin Liu, jianghui58, Jiaqi, jin-xiulang, jinyaohui, jjfeing, John, jonyguo, JulyAi, jzg, kai00, kingfo, kingxian, kpy, kswang, liuyongqi, laiyongqiang, leonwanghui, liangchenghui, liangzelang, lichen_101010, lichenever, lihongkang, lilei, limingqi107, ling, linqingke, Lin Xh, liubuyu, liuwenhao4, liuxiao78, liuxiao93, liuyang_655, liuzhongkai, Lixia, lixian, liyanliu, liyong, lizhenyu, luopengting, lvchangquan, lvliang, lz, maning202007, Margaret_wangrui, mengyuanli, Ming_blue, ms_yan, ougongchang, panfengfeng, panyifeng, Payne, Peilin, peixu_ren, Pengyongrong, qianlong, qianjiahong, r1chardf1d0, riemann_penn, rmdyh, Sheng, shenwei41, simson, Simson, Su, sunsuodong, tao_yunhao, tinazhang, VectorSL, , Wan, wandongdong, wangdongxu, wangmin, wangyue01, wangzhe, wanyiming, Wei, wenchunjiang, wilfChen, WilliamLian, wsc, wudenggang, wukesong, wuweikang, wuxuejian, Xiao Tianci, Xiaoda, xiefangqi, xinyunfan, xuanyue, xuyongfei, yanghaitao, yanghaitao1, yanghaoran, YangLuo, yangruoqi713, yankai, yanzhenxiang2020, yao_yf, yepei6, yeyunpeng, Yi, yoni, yoonlee666, yuchaojie, yujianfeng, yuximiao, zengzitao, Zhang, zhanghuiyao, zhanghui_china, zhangxinfeng3, zhangyihui, zhangz0911gm, zhanke, zhanyuan, zhaodezan, zhaojichen, zhaoting, zhaozhenlong, zhengjun10, zhiqwang, zhoufeng, zhousiyi, zhouyaqiang, zhouyifengCode, Zichun, Ziyan, zjun, ZPaC, wangfengwfwf, zymaa, gerayking.

Contributions of any kind are welcome!

Last committed message: !40435add dockerfile for 1.7.1
2022-07-27 10:36
zhanghaibo

MindSpore 1.8.0

MindSpore 1.8.0 Release Notes

Major Features and Improvements

FrontEnd

 • [BETA] Add mindspore.Model.fit API, add mindspore.callback.EarlyStopping and mindspore.callback.ReduceLROnPlateau in Callback.
 • [BETA] Support custom operator implemented by Julia.
 • [BETA] Support custom operator implemented by MindSpore Hybrid DSL.
 • [STABLE] The export() interface supports the export of a model using a custom encryption algorithm, and the load() interface supports the import of a model using a custom decryption algorithm.
 • [BETA] [Unified_Dynamic_and_Static_Graphs] [Usability] Constant-type data (tuple/list/dict is supported in Version 1.8) can be set to be variable during graph compiling.
 • [BETA] [Unified_Dynamic_and_Static_Graphs] JIT fallback is used to support the control flow capability in the constant scenario.
 • [STABLE] [Unified_Dynamic_and_Static_Graphs] The Python raise statement is supported in the graph mode constant scenario.
 • [STABLE] [Unified_Dynamic_and_Static_Graphs] The Python assert statement is supported in the graph mode constant scenario.
 • [STABLE] [Unified_Dynamic_and_Static_Graphs] The Python print statement is supported in the graph mode constant scenario.
 • [STABLE] [Unified_Dynamic_and_Static_Graphs] The str.format() method is supported in the graph mode.
 • [STABLE] [Unified_Dynamic_and_Static_Graphs] The slice method can be used to assign a value to the list in the graph mode.
 • [STABLE] [Unified_Dynamic_and_Static_Graphs] The instances of custom classes can be created and invoked in the graph mode.
 • [STABLE] [Unified_Dynamic_and_Static_Graphs] Obtaining the properties of a class from the Cell array and the custom class array is supported.
 • [STABLE] [Unified_Dynamic_and_Static_Graphs] isinstance supports scenario expanding in the graph mode.
 • [STABLE] Rename the custom operator decorator 'ms_hybrid' to 'ms_kernel'.
 • [BETA] Custom operator Hybrid DSL is supported on the backend of CPU.
 • [BETA] Custom operator Ascend backend adds custom scheduling primitive syntax support.

PyNative

 • [STABLE] Implement the AdamWeightDecay operator to replace the original small operator combination mode.
 • [STABLE] In PyNative mode, execute the optimizer by unifying the dynamic and static graphs.
 • [STABLE] Optimize the execution performance of PyNative bprop graph and ms_function.

Auto Parallel

 • [STABLE] Docking the AllToAll single-operator mode. Support AllToAll Operator in the KernelByKernel execution mode.
 • [STABLE] Whole-graph offloading supports MPI launching. In Whole-graph offloading, launching with MPI is supported.
 • [STABLE] Seeds of model weights provide parallel interface configuration. If you do not set the random number of seeds through the mindspore.set_seed command, the weights initialized by each parameter is determined by the current fragment index. If the random number of seeds are configured, the initialization results of the same shape and weight of the same segmentation policy are the same.
 • [STABLE] The HCCL shields internal full-mesh and non-full-mesh connections. Both fully-connected AllToAllv and hierarchical AllToAllv are allowed in one training session.
 • [BETA] CPU optimizer fusion. Multiple optimizer operators are combined according to data types through cross-parameter fusion, improving performance. Currently, It has been verified on CPU AdamWeightDecay optimizer. You can use the flatten_weights method in the network cell class to enable this function.

Executor

 • [STABLE] Provide southbound API.
 • [STABLE] Multi-actor fusion execution to optimize the execution performance during runtime.
 • [STABLE] Nopop operators (eg. reshape) execute elimination.
 • [STABLE] Embedded cache architecture switches unified distributed runtime.
 • [STABLE] Parameter Server switches unified distributed runtime.
 • [STABLE] Support Parameter Server mode training on CPU.

DataSet

 • [STABLE] When using the map operation for dataset objects and the parameters like: num_parallel_workers > 1 and python_multiprocessing=True, the multi-process mechanism is optimized, so that the data channel and child processes are mapped one by one, avoiding excessive file handle occupation, and closing_pool interface is also deleted.
 • [STABLE] Add a batch of Vision, Text and Audio data augmentation operations.
 • [STABLE] Fix a bug where the flat_map method of the Dataset class does not flatten the result.
 • [STABLE] Unify import paths of dataset augmentation APIs to provide more easier way to use. Refer to latest api usages.

API Change

Backwards Incompatible Change

Python API
 • DVPP simulation algorithm is no longer supported. Remove mindspore.dataset.vision.c_transforms.SoftDvppDecodeRandomCropResizeJpeg and mindspore.dataset.vision.c_transforms.SoftDvppDecodeResizeJpeg interfaces.
 • Add on_train_epoch_end method in LossMonitor, which implements printing metric information in the epoch level when it is used in mindspore.Model.fit.
 • TimeMonitor printing content changes, and the printed content is added to "train" or "eval" to distinguish between training and inference phases.
 • filter_prefix of mindspore.load_checkpoint interface: empty string ("") is no longer supported, and the matching rules are changed from strong matching to fuzzy matching.

MindSpore Lite

Major Features and Improvements

API

 • [STABLE] Add C++ and Python APIs for model conversion.
 • [STABLE] Add Python APIs for model inference.

Post-Training Quantization

 • [STABLE] Support perlayer quantization, and built-in CLE to optimize perlayer quantization accuracy.

operator

 • [STABLE] Add GPU support for ops.adaptive_avg_pool2d.
 • [BETA] Add Ascend, GPU, and CPU support for ops.adaptive_max_pool2d .
 • [BETA] Add CPU support for ops.approximate_equal.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.argmin.
 • [BETA] Add CPU support for ops.assign_sub.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.bernoulli.
 • [BETA] Add CPU support for ops.bessel_i0.
 • [BETA] Add CPU support for ops.bessel_i0e.
 • [BETA] Add CPU support for ops.bessel_i1.
 • [BETA] Add CPU support for ops.bessel_i1e Add CPU support.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.bessel_j0.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.bessel_j1.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.bessel_k0.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.bessel_k0e.
 • [BETA] Add CPU support for ops.bessel_k1.
 • [BETA] Add CPU support for ops.bessel_k1e.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.bessel_y0.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.bessel_y1.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.bitwise_and.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.bitwise_or.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.bitwise_xor.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.broadcast_to.
 • [BETA] Add GPU and CPU support for ops.ceil.
 • [BETA] Add GPU support for ops.col2im.
 • [BETA] Add functional interface for ops.concat.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.cosh.
 • [STABLE] Add Ascend and CPU support for ops.ctc_greedy_decoder.
 • [BETA] Add GPU and CPU support for ops.DataFormatDimMap.
 • [BETA] Add GPU and CPU support for ops.dropout2d.
 • [BETA] Add CPU support for ops.dropout3d.
 • [BETA] Add CPU support for ops.erf.
 • [BETA] Add CPU support for ops.erfc.
 • [STABLE] Add functional interface for ops.expand_dims.
 • [STABLE] Add GPU and CPU support for ops.fast_gelu.
 • [STABLE] Add Ascend dynamic shape support for ops.flatten.
 • [BETA] Add GPU and CPU support for ops.ger.
 • [STABLE] Add Ascend, GPU, and CPU support for ops.gumbel_softmax.
 • [BETA] Add GPU and CPU support for ops.hardshrink.
 • [BETA] Add CPU support for ops.index_add.
 • [BETA] Add CPU support for ops.inplace_add.
 • [BETA] Add CPU support for ops.inplace_sub.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.intopk.
 • [STABLE] Add GPU and CPU support for ops.inv.
 • [STABLE] Add GPU and CPU support for ops.invert.
 • [BETA] Add CPU support for ops.isclose.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.lerp.
 • [BETA] Add CPU support for ops.linspace.
 • [BETA] Add functional interface for ops.log_softmax.
 • [BETA] Add Ascend, GPU, and CPU support for ops.norm.
 • [BETA] Add CPU support for ops.lrn.
 • [BETA] Add GPU support for ops.masked_select.
 • [BETA] Add GPU and CPU support for ops.matrix_band_part.
 • [BETA] Add GPU and CPU support for ops.matrix_solve.
 • [BETA] Add CPU support for ops.meshgrid.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.mish.
 • [BETA] Add GPU support forops.nonzero.
 • [STABLE] Add GPU and CPU support for ops.padding.
 • [BETA] Add Ascend dynamic shape support for ops.pow.
 • [BETA] Add functional interface for ops.range.
 • [BETA] Add Ascend dynamic shape support for ops.round.
 • [STABLE] Add Ascend dynamic shape support for ops.scatter_add.
 • [STABLE] Add Ascend dynamic shape support for ops.scatter_div.
 • [BETA] Add GPU support for ops.scatter_max.
 • [BETA] Add GPU support for ops.scatter_min.
 • [BETA] Add CPU support for ops.scatter_nd_add.
 • [STABLE] Add GPU and CPU support for ops.scatter_nd_div.
 • [STABLE] Add GPU and CPU support for ops.scatter_nd_min.
 • [STABLE] Add GPU and CPU support for ops.scatter_nd_mul.
 • [BETA] Add CPU support for ops.scatter_nd_sub.
 • [STABLE] Add Ascend dynamic shape support for ops.scatter_update.
 • [BETA] Add Ascend dynamic shape support for ops.select.
 • [BETA] Add GPU and CPU support for ops.selu.
 • [BETA] Add GPU and CPU support for ops.soft_shrink.
 • [BETA] Add CPU support for ops.softsign.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.tan.
 • [BETA] Add Ascend and CPU support ops.tensor_scatter_add.
 • [STABLE] Add GPU and CPU support for ops.tensor_scatter_div.
 • [STABLE] Add GPU and CPU support for ops.tensor_scatter_mul.
 • [BETA] Add Ascend and CPU support for ops.tensor_scatter_sub.
 • [STABLE] Add Ascend, GPU, and CPU support for nn.AdaptiveAvgPool1d.
 • [STABLE] Add Ascend, GPU, and CPU support for nn.AdaptiveMaxPool1d.
 • [BETA] Add Ascend, GPU, and CPU support for nn.BiDense.
 • [STABLE] Add Ascend, GPU, and CPU support for nn.ConstantPad1d.
 • [STABLE] Add Ascend, GPU, and CPU support for nn.ConstantPad2d.
 • [STABLE] Add Ascend, GPU, and CPU support for nn.ConstantPad3d.
 • [STABLE] Add Ascend, GPU, and CPU support for nn.Hardtanh.
 • [STABLE] Add Ascend, GPU, and CPU support for nn.HuberLoss.
 • [STABLE] Add Ascend, GPU, and CPU support for nn.RReLU.
 • [STABLE] Add Ascend, GPU, and CPU support for nn.Tanhshrink.
 • [STABLE] Add Ascend, GPU, and CPU support for nn.Threshold.
 • [STABLE] Add Ascend, GPU, and CPU support for nn.ZeroPad2d.
 • [BETA] Add GPU support for ops.unique_consecutive.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.unsorted_segment_max.
 • [STABLE] Add CPU support for ops.unsorted_segment_min.
 • [STABLE] Add GPU support for ops.unsorted_segment_prod.

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

AGroupofProbiotocs, anzhengqi, askmiao, baihuawei, baiyangfan, bai-yangfan, bingyaweng, BowenK, buxue, caifubi, CaoJian, caojian05, caozhou, Cathy, changzherui, chenbo116, chenfei, chengxianbin, chenhaozhe, chenjianping, chenzomi, chenzupeng, chujinjin, cj, cjh9368, Corleone, damon0626, danish, Danish, davidmc, dayschan, doitH, dong-li001, fary86, fuzhiye, Gaoxiong, GAO_HYP_XYJ, gengdongjie, Gogery, gongdaguo, gray0v0, gukecai, guoqi, gzhcv, hangq, hanhuifeng2020, Harshvardhan, He, heleiwang, hesham, hexia, Hoai, HuangBingjian, huangdongrun, huanghui, huangxinjing, huqi, huzhifeng, hwjiaorui, Jiabin Liu, jianghui58, Jiaqi, jin-xiulang, jinyaohui, jjfeing, John, jonyguo, JulyAi, jzg, kai00, kingfo, kingxian, kpy, kswang, liuyongqi, laiyongqiang, leonwanghui, liangchenghui, liangzelang, lichen_101010, lichenever, lihongkang, lilei, limingqi107, ling, linqingke, Lin Xh, liubuyu, liuwenhao4, liuxiao78, liuxiao93, liuyang_655, liuzhongkai, Lixia, lixian, liyanliu, liyong, lizhenyu, luopengting, lvchangquan, lvliang, lz, maning202007, Margaret_wangrui, mengyuanli, Ming_blue, ms_yan, ougongchang, panfengfeng, panyifeng, Payne, Peilin, peixu_ren, Pengyongrong, qianlong, qianjiahong, r1chardf1d0, riemann_penn, rmdyh, Sheng, shenwei41, simson, Simson, Su, sunsuodong, tao_yunhao, tinazhang, VectorSL, , Wan, wandongdong, wangdongxu, wangmin, wangyue01, wangzhe, wanyiming, Wei, wenchunjiang, wilfChen, WilliamLian, wsc, wudenggang, wukesong, wuweikang, wuxuejian, Xiao Tianci, Xiaoda, xiefangqi, xinyunfan, xuanyue, xuyongfei, yanghaitao, yanghaitao1, yanghaoran, YangLuo, yangruoqi713, yankai, yanzhenxiang2020, yao_yf, yepei6, yeyunpeng, Yi, yoni, yoonlee666, yuchaojie, yujianfeng, yuximiao, zengzitao, Zhang, zhanghuiyao, zhanghui_china, zhangxinfeng3, zhangyihui, zhangz0911gm, zhanke, zhanyuan, zhaodezan, zhaojichen, zhaoting, zhaozhenlong, zhengjun10, zhiqwang, zhoufeng, zhousiyi, zhouyaqiang, zhouyifengCode, Zichun, Ziyan, zjun, ZPaC, wangfengwfwf, zymaa, gerayking, shu-kun-zhang.

Contributions of any kind are welcome!

Last committed message: !38648fix graph api example
2022-04-29 15:44
chengbin

MindSpore 1.7.0

MindSpore 1.7.0 Release Notes

Major Features and Improvements

OS

 • [STABLE] Support Python 3.8 (Linux/Windows/Mac).
 • [STABLE] Installation improved with more detailed install guide and automated shell scripts.
 • [STABLE] Support operator computing with multi-thread under Windows.
 • [STABLE] Compatible with GCC from version 7.3 to 9.x.

FrontEnd

 • [STABLE] Support dynamic weight decay for optimizers, that is weight decay value will change according to the increasing step during training.
 • [STABLE] Add four methods to create Tensor, which are mindspore.numpy.rand(), mindspore.numpy.randn(), mindspore.numpy.randint(), and mindspore.ops.arange().
 • [STABLE] Add mindspore.train.callback.History in Callback.
 • [BETA] Support custom operator implemented by Julia operator.
 • [STABLE] Support accessing attributes and methods of user-defined classes through mindspore.ms_class class decorator.
 • [STABLE] Support training when a network has side effect operations and control flow statements at the same time.
 • [STABLE] Support for more complex control flow syntax, such as a for loop statement in the body of a while loop.
 • [STABLE] Improve the performance of networks with complex syntax control flow statements by decreasing the num of subgraphs.

PyNative

 • [STABLE] Add Hook functions in PyNative mode, including register_forward_pre_hook, register_forward_hook of the forward hook interface, register_backward_hook of the reverse hook interface.
 • [STABLE] Optimize the execution performance of PyNative mode, and execute the front-end Python and the back-end C++ in parallel.

Auto Parallel

 • [STABLE] Support TopK routing, data parallel and optimizer state parallel when enable MoE.
 • [STABLE] Support AllGather/ReduceScatter communication operator fusion. Support AllReuduce fusion by the data volume size in DATA_PARALLEL mode.
 • [STABLE] Support ops.clip_by_global_norm in the parallel mode.
 • [STABLE] Support AdaSum optimizer in the parallel mode.
 • [STABLE] Support automatic optimizer state parallel.
 • [STABLE] Support AlltoAll configurable. Support automatically add virtualdataset cell.
 • [STABLE] Support automatically inference trainable parameters in pipeline parallel training.
 • [STABLE] Support clusters where the device number is not the power of 2.
 • [STABLE] Support sharding propagation in auto-parallel mode.
 • [STABLE] Support optimizer offload under the unified runtime.
 • [STABLE] Support Adafactor operator on CPU.
 • [STABLE] Support sharding at H/W axis for Conv2d/Conv2DTranspose operator. Support operators such as ResizeBilinear,ROIAlign, CropAndResize, BoundingBoxEncode, IOU and RandomChoiceWithMask.

Executor

 • [BETA] Failure Recovery Under Data Parallel Training Support auto failure recovery under data parallel training mode.
 • [BETA] Support searching for the number of threads under the CPU to obtain the optimal number of threads for execution. The entire search process takes 50 steps, and the overall performance will reach a stable state after 50 steps. When testing performance, data after 50 steps need to be used as a standard.

DataSet

 • [STABLE] Add dataset operations mapping between TensorFlow.data module and MindSpore.dataset module, check list.
 • [STABLE] Python multiprocessing optimization and make processes exit normally.
 • [STABLE] Support Dataset Autotune for tuning the speed of dataset pipeline automatically.
 • [BETA] Dataset Offload support new data augmentation operations: RandomColorAdjust, RandomSharpness, TypeCast.
 • Output a single data column when __getitem__/__next__ methods of GeneratorDataset return a single NumPy object.
 • Use ulimit -u 10240 to increase the number of threads/processes available to the current user when specify too many processes or threads for loading dataset may cause RuntimeError: can't start new thread.

API Change

Backwards Incompatible Change

Python API

MindSpore Lite

Major Features and Improvements

Post quantization

 • [STABLE] Support post quantization to run dynamic quantization algorithm.
 • [BETA] Support post quantized model to run on NVIDIA GPU.

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

AGroupofProbiotocs, anzhengqi, askmiao, baihuawei, baiyangfan, bai-yangfan, bingyaweng, BowenK, buxue, caifubi, CaoJian, caojian05, caozhou, Cathy, changzherui, chenbo116, chenfei, chengxianbin, chenhaozhe, chenjianping, chenzomi, chenzupeng, chujinjin, cj, cjh9368, Corleone, damon0626, danish, Danish, davidmc, dayschan, doitH, dong-li001, fary86, fuzhiye, Gaoxiong, GAO_HYP_XYJ, gengdongjie, Gogery, gongdaguo, gray0v0, gukecai, guoqi, gzhcv, hangq, hanhuifeng2020, Harshvardhan, He, heleiwang, hesham, hexia, Hoai, HuangBingjian, huangdongrun, huanghui, huangxinjing, huqi, huzhifeng, hwjiaorui, Jiabin Liu, jianghui58, Jiaqi, jin-xiulang, jinyaohui, jjfeing, John, jonyguo, JulyAi, jzg, kai00, kingfo, kingxian, kpy, kswang, liuyongqi, laiyongqiang, leonwanghui, liangchenghui, liangzelang, lichen_101010, lichenever, lihongkang, lilei, limingqi107, ling, linqingke, Lin Xh, liubuyu, liuwenhao4, liuxiao78, liuxiao93, liuyang_655, liuzhongkai, Lixia, lixian, liyanliu, liyong, lizhenyu, luopengting, lvchangquan, lvliang, lz, maning202007, Margaret_wangrui, mengyuanli, Ming_blue, ms_yan, ougongchang, panfengfeng, panyifeng, Payne, Peilin, peixu_ren, Pengyongrong, qianlong, qianjiahong, r1chardf1d0, riemann_penn, rmdyh, Sheng, shenwei41, simson, Simson, Su, sunsuodong, tao_yunhao, tinazhang, VectorSL, , Wan, wandongdong, wangdongxu, wangmin, wangyue01, wangzhe, wanyiming, Wei, wenchunjiang, wilfChen, WilliamLian, wsc, wudenggang, wukesong, wuweikang, wuxuejian, Xiao Tianci, Xiaoda, xiefangqi, xinyunfan, xuanyue, xuyongfei, yanghaitao, yanghaitao1, yanghaoran, YangLuo, yangruoqi713, yankai, yanzhenxiang2020, yao_yf, yepei6, yeyunpeng, Yi, yoni, yoonlee666, yuchaojie, yujianfeng, yuximiao, zengzitao, Zhang, zhanghuiyao, zhanghui_china, zhangxinfeng3, zhangyihui, zhangz0911gm, zhanke, zhanyuan, zhaodezan, zhaojichen, zhaoting, zhaozhenlong, zhengjun10, zhiqwang, zhoufeng, zhousiyi, zhouyaqiang, zhouyifengCode, Zichun, Ziyan, zjun, ZPaC, wangfengwfwf, zymaa, gerayking.

Contributions of any kind are welcome!

Last committed message: !33660fix gpu docker environment paths
2022-03-07 10:27
fangwenyi

MindSpore 1.6.1

MindSpore 1.6.1 Release Notes

Major Features and Improvements

Executor

 • [STABLE] Side effect operators are supported in the control flow training scenario.

Bug fixes

 • Fixed the problem that the accuracy of the transformer is reduced.

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

Adel, AGroupofProbiotocs, anthonyaje, anzhengqi, askmiao, baihuawei, baiyangfan, bai-yangfan, bingyaweng, BowenK, buxue, caifubi, CaoJian, caojian05, caozhou, Cathy, changzherui, chenbo116, chenfei, chengxianbin, chenhaozhe, chenjianping, chenzomi, chenzupeng, chujinjin, cj, cjh9368, Corleone, damon0626, danish, Danish, davidmc, dayschan, doitH, dong-li001, eric, Eric, fary86, fuzhiye, Gaoxiong, GAO_HYP_XYJ, gengdongjie, Gogery, gongdaguo, gray0v0, gukecai, guoqi, gzhcv, hangq, hanhuifeng2020, Harshvardhan, He, heleiwang, hexia, Hoai, HuangBingjian, huangdongrun, huanghui, huangxinjing, huqi, huzhifeng, hwjiaorui, Islam Amin, Jesse, , Jiabin Liu, jianghui58, jiangzhiwen, Jiaqi, jin-xiulang, jinyaohui, jjfeing, John, Jonathan, jonyguo, JulyAi, jzg, kai00, kingfo, kingxian, kpy, kswang, laiyongqiang, leonwanghui, Li, liangchenghui, liangzelang, lichen_101010, lichenever, lihongkang, lilei, limingqi107, ling, linqingke, Lin Xh, liubuyu, liuwenhao4, liuxiao78, liuxiao93, liuyang_655, liuzhongkai, Lixia, lixian, liyanliu, liyong, lizhenyu, luopengting, luoyang, lvchangquan, lvliang, lz, mahdi, Mahdi, maning202007, Margaret_wangrui, mayang, mengyuanli, Ming_blue, nhussain, ougongchang, panfengfeng, panyifeng, Payne, Peilin, peixu_ren, Pengyongrong, qianlong, qianjiahong, r1chardf1d0, riemann_penn, rmdyh, Sheng, shenwei41, simson, Simson, Su, sunsuodong, tao_yunhao, tinazhang, VectorSL, , Wan, wandongdong, wangdongxu, wangmin, wangnan39@huawei.com, wangyue01, wangzhe, wanyiming, Wei, wenchunjiang, wilfChen, WilliamLian, wsc, wudenggang, wukesong, wuweikang, wuxuejian, Xiao Tianci, Xiaoda, xiefangqi, xinyunfan, xuanyue, xulei2020, Xun, xuyongfei, yanghaitao, yanghaitao1, yanghaoran, YangLuo, yangruoqi713, yankai, yanzhenxiang2020, yao_yf, yepei6, yeyunpeng, Yi, yoni, yoonlee666, yuchaojie, yujianfeng, yuximiao, zengzitao, Zhang, zhanghaibo5@huawei.com, zhanghuiyao, zhanghui_china, zhangxinfeng3, zhangyihui, zhangz0911gm, zhanke, zhanyuan, zhaodezan, zhaojichen, zhaoting, zhaozhenlong, zhengjun10, Zhenglong Li, zhiqwang, zhoufeng, zhousiyi, zhouyaqiang, zhouyifengCode, Zichun, Zirui, Ziyan, zjun, ZPaC, wangfengwfwf, zymaa, gerayking.

Contributions of any kind are welcome!

Last committed message: !30877update docker script for 1.6.1
2022-02-08 19:36
fangwenyi

MindSpore 1.6.0

MindSpore 1.6.0 Release Notes

Major Features and Improvements

OS

 • [STABLE] Support macOS with CPU(X86)
 • [BETA] Supoport macOS with CPU(M1)

FrontEnd

 • [STABLE] Support JIT Fallback feature in Graph mode.
 • [STABLE] Support compile cache feature in Graph mode.
 • [STABLE] Add new optimizers, including ASGD and Rprop.
 • [STABLE] Add new initializers, including Identity, Orthogonal, Dirac, Sparse and VarianceScaling.
 • [STABLE] Support resuming training when an exception occurs in the process.
 • [STABLE] Change mindspore.nn.LSTMCell from single-layer LSTM to single-cell LSTM.
 • [BETA] Introduce mindspore.ops.Custom to customize your own operators for Ascend(AICore, AICPU), GPU, CPU backends, and the custom type can be one of TBE, AKG, pure Python function or prebuild binary(called aot operator).

PyNative

 • [STABLE] Support heterogeneous feature in PyNative mode.
 • [STABLE] Optimize memory allocation in PyNative mode.

Auto Parallel

 • [STABLE] Support configuring the output shard strategy of the MatMul distributed operator.
 • [STABLE] Support multi-instances parallel.
 • [STABLE] Support activation slice communication and calculation overlap in Transformer.
 • [STABLE] Support heterogeneous parallel tensor swap.
 • [STABLE] Add implementations of distributed operator of ResizeNearestNeighbor.
 • [STABLE] Add a communication operator named NeighborExchangeV2 that supports data exchange between adjacent 8 rank ids.
 • [STABLE] Pipeline parallel support GPU platform.
 • [STABLE] Add cell-level data parallel interface.
 • [STABLE] Support gradient AllReduce fusion according to the amount of data.
 • [STABLE] Support a sharding strategy search algorithm called sharding propagation.

Executor

 • [STABLE] Support multigraph sink and subgraph sink of MindRT.
 • [STABLE] Support memory swap to break the device memory size limit on Ascend platform.
 • [STABLE] Support dynamic deployment of distributed training cluster(GPU).
 • [BETA] Support automatic failover of parameter server.

DataSet

 • [STABLE] Support overwrite feature in MindRecord.
 • [STABLE] Log improvement and more friendly to users.
 • [BETA] Support new feature Dataset Offload to speed up data processing by heterogeneous computing.
 • [BETA] Support new feature Dataset Autotune to adjust parallelism of dataset pipeline automatically.

GraphKernel Fusion

 • [STABLE] Support kernel fusion and generation for CPU backend.

Federated Learning

 • [STABLE] FL-Client framework and model decoupling.
 • [BETA] Support Cross-silo federated learning framework.

Debug

 • [STABLE] Support dump in cell level(Ascend).
 • [STABLE] Support dump Tensor statistics(Ascend/GPU).
 • [STABLE] Support displaying corresponding code lines for fusion nodes.
 • [STABLE] Support passing dump flag in Ascend backend in order to dump correct operators after fusion transformation.

API Change

Backwards Incompatible Change

Python API
mindspore.dataset.MindDataset interface changes input parameter dataset_file(!27542:dataset: change dataset_file into dataset_files for MindDataset)

MindDataset contains the input parameter dataset_file, which is in the singular format. It can receive a single file path or a list that stores multiple file paths. Thus It is preferred to change the input parameter dataset_file into plural format. In addition, the input parameters of most dataset API, such as TFRecordDataset, are in plural formart (dataset_files). To ensure consistency, the input parameter dataset_file of MindDataset is changed to plural formart as dataset_files, we can see the updated version in api of mindspore.dataset.MindDataset.

Delete mindspore.Tensor's property virtual_flag(!26989:change tensor.virtual_flag and parameter.is_init interfaces to inner api)
Delete mindspore.Parameter's property is_init(!26989:change tensor.virtual_flag and parameter.is_init interfaces to inner api)
Delete mindspore.nn.ROC's interface roc(!25713:ROC.roc change to inner api)
The shard() interface of primitive is changed from shard(strategy) to shard(in_strategy=None, out_strategy=None)
The set_auto_parallel_context() interface of context is changed from
set_auto_parallel_context(parallel_mode=AUTO_PARALLEL, auto_parallel_search_mode="dynamic_programming") to set_auto_parallel_context(parallel_mode=AUTO_PARALLEL, search_mode="dynamic_programming")

Collect Data and Create Landscape

Python API
mindspore.train.callback.SummaryCollector interface's parameter collect_specified_data add new operations collect_landscape (!26229:add loss landscape visualization function)

collect_landscape can collect the parameters needed to create the loss landscape. we can see the updated version in api of mindspore.train.callback.SummaryCollector.

mindspore.train.callback add new interface SummaryLandscape (!26229:add loss landscape visualization function)

SummaryLandscape can help you to collect loss landscape information. It can create landscape in PCA direction or random direction by calculating loss. We can see the updated version in api of mindspore.train.callback.SummaryLandscape.

Bug fixes

Executor

Dataset

MindSpore Lite

Major Features and Improvements

Converter and runtime

 • [STABLE] Add more fusion patterns in the converter tool to improve runtime performance.
 • [STABLE] Support take OpenGL texture as input and output of inference.
 • [STABLE] Refactor the JAVA API.
 • [BETA] Support inference on Ascend310.

x86 backend optimization

 • [STABLE] Optimize kernels for x86 using Advanced Vector Extensions(AVX512).

ARM backend optimization

 • [STABLE] Support heterogeneous parallel inference, including splitting operators, constructing heterogeneous subgraphs, and heterogeneous parallel scheduling between CPUs and GPUs.
 • [STABLE] Add more FP16 operators.

Post quantization

 • [STABLE] Post quantization supports debugging.
 • [STABLE] Full quantization supports choosing non-quantized nodes.
 • [STABLE] Mixed bit quantization supports auto-tune.

Training on Device

 • [STABLE] Support user-defined algorithm models to access the federated learning framework.

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

AGroupofProbiotocs, anzhengqi, askmiao, baihuawei, baiyangfan, bai-yangfan, bingyaweng, BowenK, buxue, caifubi, CaoJian, caojian05, caozhou, Cathy, changzherui, chenbo116, chenfei, chengxianbin, chenhaozhe, chenjianping, chenzomi, chenzupeng, chujinjin, cj, cjh9368, Corleone, damon0626, danish, Danish, davidmc, dayschan, doitH, dong-li001, fary86, fuzhiye, Gaoxiong, GAO_HYP_XYJ, gengdongjie, Gogery, gongdaguo, gray0v0, gukecai, guoqi, gzhcv, hangq, hanhuifeng2020, Harshvardhan, He, heleiwang, hesham, hexia, Hoai, HuangBingjian, huangdongrun, huanghui, huangxinjing, huqi, huzhifeng, hwjiaorui, Jiabin Liu, jianghui58, Jiaqi, jin-xiulang, jinyaohui, jjfeing, John, jonyguo, JulyAi, jzg, kai00, kingfo, kingxian, kpy, kswang, liuyongqi, laiyongqiang, leonwanghui, liangchenghui, liangzelang, lichen_101010, lichenever, lihongkang, lilei, limingqi107, ling, linqingke, Lin Xh, liubuyu, liuwenhao4, liuxiao78, liuxiao93, liuyang_655, liuzhongkai, Lixia, lixian, liyanliu, liyong, lizhenyu, luopengting, lvchangquan, lvliang, lz, maning202007, Margaret_wangrui, mengyuanli, Ming_blue, ms_yan, ougongchang, panfengfeng, panyifeng, Payne, Peilin, peixu_ren, Pengyongrong, qianlong, qianjiahong, r1chardf1d0, riemann_penn, rmdyh, Sheng, shenwei41, simson, Simson, Su, sunsuodong, tao_yunhao, tinazhang, VectorSL, , Wan, wandongdong, wangdongxu, wangmin, wangnan39@huawei.com, wangyue01, wangzhe, wanyiming, Wei, wenchunjiang, wilfChen, WilliamLian, wsc, wudenggang, wukesong, wuweikang, wuxuejian, Xiao Tianci, Xiaoda, xiefangqi, xinyunfan, xuanyue, xuyongfei, yanghaitao, yanghaitao1, yanghaoran, YangLuo, yangruoqi713, yankai, yanzhenxiang2020, yao_yf, yepei6, yeyunpeng, Yi, yoni, yoonlee666, yuchaojie, yujianfeng, yuximiao, zengzitao, Zhang, zhanghaibo5@huawei.com, zhanghuiyao, zhanghui_china, zhangxinfeng3, zhangyihui, zhangz0911gm, zhanke, zhanyuan, zhaodezan, zhaojichen, zhaoting, zhaozhenlong, zhengjun10, zhiqwang, zhoufeng, zhousiyi, zhouyaqiang, zhouyifengCode, Zichun, Ziyan, zjun, ZPaC, wangfengwfwf, zymaa, gerayking.

Contributions of any kind are welcome!

Last committed message: !29644Update 1.6 maintenance info
2021-12-11 18:12
6574854 jjfeing 1584438580 jjfeing

MindSpore 1.5.2

MindSpore 1.5.2 Release Notes

Bug fixes

 • Fix code specification, pclint, codedex alarm.
 • Repair NN Abnormal output of graphnorm operator.
 • Fixed the problem of poor performance in scenes with dynamic rnngrad batch size of 16 times.

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

Adel, AGroupofProbiotocs, anthonyaje, anzhengqi, askmiao, baihuawei, baiyangfan, bai-yangfan, bingyaweng, BowenK, buxue, caifubi, CaoJian, caojian05, caozhou, Cathy, changzherui, chenbo116, chenfei, chengxianbin, chenhaozhe, chenjianping, chenzomi, chenzupeng, chujinjin, cj, cjh9368, Corleone, damon0626, danish, Danish, davidmc, dayschan, doitH, dong-li001, eric, Eric, fary86, fuzhiye, Gaoxiong, GAO_HYP_XYJ, gengdongjie, Gogery, gongdaguo, gray0v0, gukecai, guoqi, gzhcv, hangq, hanhuifeng2020, Harshvardhan, He, heleiwang, hexia, Hoai, HuangBingjian, huangdongrun, huanghui, huangxinjing, huqi, huzhifeng, hwjiaorui, Islam Amin, Jesse, , Jiabin Liu, jianghui58, jiangzhiwen, Jiaqi, jin-xiulang, jinyaohui, jjfeing, John, Jonathan, jonyguo, JulyAi, jzg, kai00, kingfo, kingxian, kpy, kswang, laiyongqiang, leonwanghui, Li, liangchenghui, liangzelang, lichen_101010, lichenever, lihongkang, lilei, limingqi107, ling, linqingke, Lin Xh, liubuyu, liuwenhao4, liuxiao78, liuxiao93, liuyang_655, liuzhongkai, Lixia, lixian, liyanliu, liyong, lizhenyu, luopengting, luoyang, lvchangquan, lvliang, lz, mahdi, Mahdi, maning202007, Margaret_wangrui, mayang, mengyuanli, Ming_blue, nhussain, ougongchang, panfengfeng, panyifeng, Payne, Peilin, peixu_ren, Pengyongrong, qianlong, qianjiahong, r1chardf1d0, riemann_penn, rmdyh, Sheng, shenwei41, simson, Simson, Su, sunsuodong, tao_yunhao, tinazhang, VectorSL, , Wan, wandongdong, wangdongxu, wangmin, wangnan39@huawei.com, wangyue01, wangzhe, wanyiming, Wei, wenchunjiang, wilfChen, WilliamLian, wsc, wudenggang, wukesong, wuweikang, wuxuejian, Xiao Tianci, Xiaoda, xiefangqi, xinyunfan, xuanyue, xulei2020, Xun, xuyongfei, yanghaitao, yanghaitao1, yanghaoran, YangLuo, yangruoqi713, yankai, yanzhenxiang2020, yao_yf, yepei6, yeyunpeng, Yi, yoni, yoonlee666, yuchaojie, yujianfeng, yuximiao, zengzitao, Zhang, zhanghaibo5@huawei.com, zhanghuiyao, zhanghui_china, zhangxinfeng3, zhangyihui, zhangz0911gm, zhanke, zhanyuan, zhaodezan, zhaojichen, zhaoting, zhaozhenlong, zhengjun10, Zhenglong Li, zhiqwang, zhoufeng, zhousiyi, zhouyaqiang, zhouyifengCode, Zichun, Zirui, Ziyan, zjun, ZPaC, wangfengwfwf, zymaa, gerayking.

Contributions of any kind are welcome!

Last committed message: !27207open gpu profiling interface
2021-11-04 17:06
6574854 jjfeing 1584438580 jjfeing

MindSpore 1.5.1

MindSpore 1.5.1 Release Notes

Bug fixes

 • Fix code specification, pclint, codedex alarm.
 • Fix yolov4 network probabilistic segment error.

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

Adel, AGroupofProbiotocs, anthonyaje, anzhengqi, askmiao, baihuawei, baiyangfan, bai-yangfan, bingyaweng, BowenK, buxue, caifubi, CaoJian, caojian05, caozhou, Cathy, changzherui, chenbo116, chenfei, chengxianbin, chenhaozhe, chenjianping, chenzomi, chenzupeng, chujinjin, cj, cjh9368, Corleone, damon0626, danish, Danish, davidmc, dayschan, doitH, dong-li001, eric, Eric, fary86, fuzhiye, Gaoxiong, GAO_HYP_XYJ, gengdongjie, Gogery, gongdaguo, gray0v0, gukecai, guoqi, gzhcv, hangq, hanhuifeng2020, Harshvardhan, He, heleiwang, hexia, Hoai, HuangBingjian, huangdongrun, huanghui, huangxinjing, huqi, huzhifeng, hwjiaorui, Islam Amin, Jesse, , Jiabin Liu, jianghui58, jiangzhiwen, Jiaqi, jin-xiulang, jinyaohui, jjfeing, John, Jonathan, jonyguo, JulyAi, jzg, kai00, kingfo, kingxian, kpy, kswang, laiyongqiang, leonwanghui, Li, liangchenghui, liangzelang, lichen_101010, lichenever, lihongkang, lilei, limingqi107, ling, linqingke, Lin Xh, liubuyu, liuwenhao4, liuxiao78, liuxiao93, liuyang_655, liuzhongkai, Lixia, lixian, liyanliu, liyong, lizhenyu, luopengting, luoyang, lvchangquan, lvliang, lz, mahdi, Mahdi, maning202007, Margaret_wangrui, mayang, mengyuanli, Ming_blue, nhussain, ougongchang, panfengfeng, panyifeng, Payne, Peilin, peixu_ren, Pengyongrong, qianlong, qianjiahong, r1chardf1d0, riemann_penn, rmdyh, Sheng, shenwei41, simson, Simson, Su, sunsuodong, tao_yunhao, tinazhang, VectorSL, , Wan, wandongdong, wangdongxu, wangmin, wangnan39@huawei.com, wangyue01, wangzhe, wanyiming, Wei, wenchunjiang, wilfChen, WilliamLian, wsc, wudenggang, wukesong, wuweikang, wuxuejian, Xiao Tianci, Xiaoda, xiefangqi, xinyunfan, xuanyue, xulei2020, Xun, xuyongfei, yanghaitao, yanghaitao1, yanghaoran, YangLuo, yangruoqi713, yankai, yanzhenxiang2020, yao_yf, yepei6, yeyunpeng, Yi, yoni, yoonlee666, yuchaojie, yujianfeng, yuximiao, zengzitao, Zhang, zhanghaibo5@huawei.com, zhanghuiyao, zhanghui_china, zhangxinfeng3, zhangyihui, zhangz0911gm, zhanke, zhanyuan, zhaodezan, zhaojichen, zhaoting, zhaozhenlong, zhengjun10, Zhenglong Li, zhiqwang, zhoufeng, zhousiyi, zhouyaqiang, zhouyifengCode, Zichun, Zirui, Ziyan, zjun, ZPaC, wangfengwfwf, zymaa, gerayking.

Contributions of any kind are welcome!

Last committed message: !25883update release
2021-10-23 15:54
6574854 jjfeing 1584438580 jjfeing

MindSpore 1.5.0

MindSpore 1.5.0 Release Notes

Major Features and Improvements

NewModels

 • [STABLE] Add CV model on Ascend: Fast-SCNN
 • [BETA] Add CV models on Ascend: midas_V2, attgan, FairMOT, CenterNet_resnet101, SEResNext, YOLOV3-tiny, RetinaFace
 • [STABLE] Add CV models on GPU: ssd_mobilenetv1_fpn, shufflenetv1, tinyDarkNet, CNN-CTC, unet++, DeepText, SqueezeNet
 • [STABLE] Add NLP models on GPU: GRU, GNMT2, Bert-Squad
 • [STABLE] Add recommand models on GPU: NCF
 • [BETA] Add CV models on GPU: FaceAttribute, FaceDetection, FaceRecongnition SENet,
 • [BETA] Add Audio models on GPU: DeepSpeech2
 • [STABLE]model_zoo has been seperated to an individual repositorymodels

FrontEnd

 • [STABLE] Supportwhile andbreak,continue statements of training network inGRAPH_MODE.
 • [BETA] Support export MindIR file after model training in cloud side and evaluate in edge side by import the MindIR file.
 • [STABLE] Support forward mode auto-diff interface Jvp(Jacobian-Vector-Product).
 • [STABLE] Support backward mode auto-diff interface Vjp(Vector-Jacobian-Product).

Auto Parallel

 • [STABLE] Support distributed pipeline inference.
 • [STABLE] Add implementation of the sparse attention and its distributed operator.
 • [STABLE] Add implementations of distributed operator of Conv2d/Conv2dTranspose/Conv2dBackpropInput/Maxpool/Avgpool/Batchnorm/Gatherd.
 • [STABLE] Support configuring the dataset strategy on distributed training and inference mode.
 • [STABLE] Add high level API of the Transformer module.

Executor

 • [STABLE] Support AlltoAll operator.
 • [STABLE] CPU operator (Adam) performance optimization increased by 50%.
 • [BETA] Support Adam offload feature, reduce the static memory usage of Pangu large model by 50%.
 • [STABLE] MindSpore Ascend backend supports configuration operator generation and loading cache path.
 • [STABLE] MindSpore Ascend backend supports lazy build in PyNaitve mode and compilation performance improved by 10 times.
 • [STABLE] The function or Cell decorated by ms_function supports gradient calculation in PyNative mode.
 • [STABLE] The outermost network supports parameters of non tensor type in PyNative mode.

DataSet

 • [BETA] Add a new method for class Model to support auto data preprocessing in scenario of Ascend 310 inference.
 • [STABLE] Add a new drawing tool to visualize detection/segmentation datasets.
 • [STABLE] Support a new tensor operaiton named ConvertColor to support color space transform of images.
 • [STABLE] Enhance the following tensor operations to handle multiple columns simultaneously: RandomCrop, RandomHorizontalFlip, RandomResize, RandomResizedCrop, RandomVerticalFlip.
 • [STABLE] Support electromagnetic simulation dataset loading and data augmentation.
 • [STABLE] Optimze the error logs of Dataset to make them more friendly to users.

Federated Learning

Running Data Recorder

 • [STABLE] RDR saves collected data files within directories named by Rank ID on distributed training on Ascend, GPU and CPU.

GraphKernel Fusion

API Change

Backwards Incompatible Change

Python API
New Recomputation Configuration for AutoParallel and SemiAutoParallel Scenarios

Configuring the recomputation of the communication operations generated by the model parallel and optimizer parallel to save the memory on the
devices. Users can pass mp_comm_recompute and parallel_optimizer_comm_recompute to enable the recomputation of the communication operations.

Bug fixes

FrontEnd

Executor

Dataset

MindSpore Lite

Major Features and Improvements

Converter and runtime

 1. Optimize TDNN-like streaming model by reusing the result of last inference.
 2. Support dynamic filter Convolution.
 3. Support serializing float32 weight into float16 weight for reducing size of model file.
 4. Provide unified runtime API for developer reusing their code between cloud side and end side.
 5. Now developer can configure build-in pass as custom passes.
 6. Now user can specify format and shape of model inputs while converting model.
 7. Support multiple devices inference, includeing CPU, NPU, GPU. User can set devices in mindspore::Context.
 8. Support mixed precision inference. User can set inference precision by LoadConfig API.
 9. Support custom operator registration and enable inference on third-party hardware.

ARM backend optimization

 1. Support the nchw data format of some Operators, such as Conv, InstanceNorm, etc. The performance of some models convertered from onnx and caffe is greatly improved.
 2. Fix bugs of memory leak on NPU.

Post quantization

 1. Weight quantization supports mixed bit quantization.
 2. Full quantization supports data pre-processing.
 3. Adjust the quantization parameters from the command line to the configuration file.

Training on Device

 1. Unify lite external api with MindSpore.
 2. Implement static memory allocator and common workspace for TOD,save memory 10-20%.
 3. Provide getgradients and setgradients interface,get and set optimizer params interfaces to support MOE Model.
 4. Support user specified output node when export IOD Model.
 5. Support more text networks (tinybert,albert) and operators.

Codegen

 1. Support kernel register for custom op. Third-party hardware like NNIE can be accessed through it.

API Change

API Incompatible Change

C++ API
2021-09-25 16:31
6574854 jjfeing 1584438580 jjfeing

MindSpore 1.5.0-rc1

MindSpore 1.5.0 Release Notes

Major Features and Improvements

NewModels

 • [STABLE] Add CV model on Ascend: Fast-SCNN
 • [BETA] Add CV models on Ascend: midas_V2, attgan, FairMOT, CenterNet_resnet101, SEResNext, YOLOV3-tiny, RetinaFace
 • [STABLE] Add CV models on GPU: ssd_mobilenetv1_fpn, shufflenetv1, tinyDarkNet, CNN-CTC, unet++, DeepText, SqueezeNet
 • [STABLE] Add NLP models on GPU: GRU, GNMT2, Bert-Squad
 • [STABLE] Add recommand models on GPU: NCF
 • [BETA] Add CV models on GPU: FaceAttribute, FaceDetection, FaceRecongnition SENet,
 • [BETA] Add Audio models on GPU: DeepSpeech2
 • [STABLE]model_zoo has been seperated to an individual repositorymodels

FrontEnd

 • [STABLE] Supportwhile andbreak,continue statements of training network inGRAPH_MODE.
 • [BETA] Support export MindIR file after model training in cloud side and evaluate in edge side by import the MindIR file.
 • [STABLE] Support forward mode auto-diff interface Jvp(Jacobian-Vector-Product).
 • [STABLE] Support backward mode auto-diff interface Vjp(Vector-Jacobian-Product).

Auto Parallel

 • [STABLE] Support distributed pipeline inference.
 • [STABLE] Add implementation of the sparse attention and its distributed operator.
 • [STABLE] Add implementations of distributed operator of Conv2d/Conv2dTranspose/Conv2dBackpropInput/Maxpool/Avgpool/Batchnorm/Gatherd.
 • [STABLE] Support configuring the dataset strategy on distributed training and inference mode.
 • [STABLE] Add high level API of the Transformer module.

Executor

 • [STABLE] Support AlltoAll operator.
 • [STABLE] CPU operator (Adam) performance optimization increased by 50%.
 • [BETA] Support Adam offload feature, reduce the static memory usage of Pangu large model by 50%.
 • [STABLE] MindSpore Ascend backend supports configuration operator generation and loading cache path.
 • [STABLE] MindSpore Ascend backend supports lazy build in PyNaitve mode and compilation performance improved by 10 times.
 • [STABLE] The function or Cell decorated by ms_function supports gradient calculation in PyNative mode.
 • [STABLE] The outermost network supports parameters of non tensor type in PyNative mode.

DataSet

 • [BETA] Add a new method for class Model to support auto data preprocessing in scenario of Ascend 310 inference.
 • [STABLE] Add a new drawing tool to visualize detection/segmentation datasets.
 • [STABLE] Support a new tensor operaiton named ConvertColor to support color space transform of images.
 • [STABLE] Enhance the following tensor operations to handle multiple columns simultaneously: RandomCrop, RandomHorizontalFlip, RandomResize, RandomResizedCrop, RandomVerticalFlip.
 • [STABLE] Support electromagnetic simulation dataset loading and data augmentation.
 • [STABLE] Optimze the error logs of Dataset to make them more friendly to users.

Federated Learning

Running Data Recorder

 • [STABLE] RDR saves collected data files within directories named by Rank ID on distributed training on Ascend, GPU and CPU.

GraphKernel Fusion

API Change

Backwards Incompatible Change

Python API
New Recomputation Configuration for AutoParallel and SemiAutoParallel Scenarios

Configuring the recomputation of the communication operations generated by the model parallel and optimizer parallel to save the memory on the
devices. Users can pass mp_comm_recompute and parallel_optimizer_comm_recompute to enable the recomputation of the communication operations.

Bug fixes

FrontEnd

Executor

Dataset

MindSpore Lite

Major Features and Improvements

Converter and runtime

 1. Optimize TDNN-like streaming model by reusing the result of last inference.
 2. Support dynamic filter Convolution.
 3. Support serializing float32 weight into float16 weight for reducing size of model file.
 4. Provide unified runtime API for developer reusing their code between cloud side and end side.
 5. Now developer can configure build-in pass as custom passes.
 6. Now user can specify format and shape of model inputs while converting model.
 7. Support multiple devices inference, includeing CPU, NPU, GPU. User can set devices in mindspore::Context.
 8. Support mixed precision inference. User can set inference precision by LoadConfig API.
 9. Support custom operator registration and enable inference on third-party hardware.

ARM backend optimization

 1. Support the nchw data format of some Operators, such as Conv, InstanceNorm, etc. The performance of some models convertered from onnx and caffe is greatly improved.
 2. Fix bugs of memory leak on NPU.

Post quantization

 1. Weight quantization supports mixed bit quantization.
 2. Full quantization supports data pre-processing.
 3. Adjust the quantization parameters from the command line to the configuration file.

Training on Device

 1. Unify lite external api with MindSpore.
 2. Implement static memory allocator and common workspace for TOD,save memory 10-20%.
 3. Provide getgradients and setgradients interface,get and set optimizer params interfaces to support MOE Model.
 4. Support user specified output node when export IOD Model.
 5. Support more text networks (tinybert,albert) and operators.

Codegen

 1. Support kernel register for custom op. Third-party hardware like NNIE can be accessed through it.

API Change

API Incompatible Change

C++ API
Last committed message: !23912add const constraint
2021-08-05 20:10
6574854 jjfeing 1584438580 jjfeing

MindSpore 1.4.0

MindSpore 1.4.0 Release Notes

Major Features and Improvements

NewModels

FrontEnd

Auto Parallel

 • Add distributed operators: Conv2D/Conv2DTranspose/Conv2DBackpropInput/MaxPool/AvgPool/BatchNorm/GatherD
 • Support to configure shard strategy for dataset

Executor

DataSet

FederatedLearning

Running Data Recorder

GraphKernel Fusion

Profiler

 • [STABLE] Support MS_DIAGNOSTIC_DATA_PATH for profiler feature.(Ascend/GPU)

Dump

 • [STABLE] Support MS_DIAGNOSTIC_DATA_PATH for dump feature.(Ascend/GPU/CPU)

API Change

Backwards Incompatible Change

Python API
Command Line Interface
Dump Config

Previously, we need to set the dump path in dump config file. To make the dump feature easier to use on cloud, we support new environment parameter MS_DIAGNOSTIC_DATA_PATH.

1.3.0 1.4.0
path is a mandatory field. path field is optional. If path field is not provided or is empty string, MS_DIAGNOSTIC_DATA_PATH should be set in environment.

Bug fixes

FrontEnd

Executor

Dataset

MindSpore Lite

Major Features and Improvements

Converter and runtime

x86 backend optimization

ARM backend optimization

Cuda backend optimization

OpenCL backend

Post quantization

Training on Device

Codegen

API Change

API Incompatible Change

C++ API

New features

Java API

Bug fixes

Deprecations

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

Adel, AGroupofProbiotocs, anthonyaje, anzhengqi, askmiao, baihuawei, baiyangfan, bai-yangfan, bingyaweng, BowenK, buxue, caifubi, CaoJian, caojian05, caozhou, Cathy, changzherui, chenbo116, chenfei, chengxianbin, chenhaozhe, chenjianping, chenzomi, chenzupeng, chujinjin, cj, cjh9368, Corleone, damon0626, danish, Danish, davidmc, dayschan, doitH, dong-li001, eric, Eric, fary86, fuzhiye, Gaoxiong, GAO_HYP_XYJ, gengdongjie, Gogery, gongdaguo, gray0v0, gukecai, guoqi, gzhcv, hangq, hanhuifeng2020, Harshvardhan, He, heleiwang, hexia, Hoai, HuangBingjian, huangdongrun, huanghui, huangxinjing, huqi, huzhifeng, hwjiaorui, Islam Amin, Jesse, , Jiabin Liu, jianghui58, jiangzhiwen, Jiaqi, jin-xiulang, jinyaohui, jjfeing, John, Jonathan, jonyguo, JulyAi, jzg, kai00, kingfo, kingxian, kpy, kswang, laiyongqiang, leonwanghui, Li, liangchenghui, liangzelang, lichen_101010, lichenever, lihongkang, lilei, limingqi107, ling, linqingke, Lin Xh, liubuyu, liuwenhao4, liuxiao78, liuxiao93, liuyang_655, liuzhongkai, Lixia, lixian, liyanliu, liyong, lizhenyu, luopengting, luoyang, lvchangquan, lvliang, lz, mahdi, Mahdi, maning202007, Margaret_wangrui, mayang, mengyuanli, Ming_blue, nhussain, ougongchang, panfengfeng, panyifeng, Payne, Peilin, peixu_ren, Pengyongrong, qianlong, qianjiahong, r1chardf1d0, riemann_penn, rmdyh, Sheng, shenwei41, simson, Simson, Su, sunsuodong, tao_yunhao, tinazhang, VectorSL, , Wan, wandongdong, wangdongxu, wangmin, wangnan39@huawei.com, wangyue01, wangzhe, wanyiming, Wei, wenchunjiang, wilfChen, WilliamLian, wsc, wudenggang, wukesong, wuweikang, wuxuejian, Xiao Tianci, Xiaoda, xiefangqi, xinyunfan, xuanyue, xulei2020, Xun, xuyongfei, yanghaitao, yanghaitao1, yanghaoran, YangLuo, yangruoqi713, yankai, yanzhenxiang2020, yao_yf, yepei6, yeyunpeng, Yi, yoni, yoonlee666, yuchaojie, yujianfeng, yuximiao, zengzitao, Zhang, zhanghaibo5@huawei.com, zhanghuiyao, zhanghui_china, zhangxinfeng3, zhangyihui, zhangz0911gm, zhanke, zhanyuan, zhaodezan, zhaojichen, zhaoting, zhaozhenlong, zhengjun10, Zhenglong Li, zhiqwang, zhoufeng, zhousiyi, zhouyaqiang, zhouyifengCode, Zichun, Zirui, Ziyan, zjun, ZPaC, wangfengwfwf, zymaa, gerayking.

Contributions of any kind are welcome!

Last committed message: !21304fix parse aicpu file error
2021-07-15 09:37
liucunwei

MindSpore 1.3.0

MindSpore 1.3.0 Release Notes

Major Features and Improvements

NewModels

 • [STABLE] Add CV models on Ascend: CPM, FCN8s, SSD-ResNet50-FPN, EAST, AdvancedEast.
 • [STABLE] Add NLP models on Ascend: DGU, TextCNN, SentimentNet(LSTM).
 • [STABLE] Add CV models on GPU: Faster-RCNN, FCN8s, CycleGAN, AdvancedEast.
 • [BETA] Add CV models on Ascend: CycleGAN, PoseNet, SimCLR.
 • [BETA] Add NLP models on Ascend: DGU, EmoTect, Senta, KT-Net.
 • [BETA] Add NLP models on GPU: DGU, EmoTect.
 • [BETA] Add EPP-MVSNet: a novel deep learning network for 3D reconstruction from multi-view stereo, which has won the first place in Tanks & Temples leaderboard(until April 1, 2021)(GPU).

FrontEnd

 • [STABLE] The default running mode of MindSpore is changed to Graph mode.
 • [STABLE] Support interface run_check to check whether MindSpore is working properly or not.
 • [STABLE] Support saving custom information in the checkpoint file.
 • [STABLE] Normal class adds mean parameter.
 • [STABLE] Support export YOLOv3-DarkNet53 and YOLOv4 ONNX model.
 • [STABLE] Support 40+ operator export ONNX model.
 • [STABLE] The Metric module supports set_indexes to select the inputs of update in the specified order.
 • [STABLE] Switch _Loss to an external API LossBase as the base class of losses.

Auto Parallel

 • [STABLE] Add distributed operators: Select/GatherNd/ScatterUpdate/TopK.
 • [STABLE] Support basic pipeline parallelism.
 • [STABLE] Optimize sharding strategy setting of Gather.
 • [STABLE] Optimize mix precision and shared parameter scenarios.
 • [STABLE] Optimize distributed prediction scenarios.

Executor

 • [STABLE] Support unified runtime in GPU and CPU backend.
 • [STABLE] MindSpore GPU support CUDA11 with cuDNN8.
 • [STABLE] MindSpore GPU inference performance optimization by integrating TensorRT.
 • [STABLE] MindSpore built on one Linux distribution can now be used on multiple Linux distributions with the same CPU architecture (e.g. EulerOS, Ubuntu, CentOS).
 • [STABLE] MindSpore now supports Ascend310 and Ascend910 environments with one single wheel package and provides an alternate binary package for Ascend310 specifically.
 • [STABLE] MindSpore Ascend support group convolution.

DataSet

 • [STABLE] Support caching over MindRecord dataset.
 • [STABLE] Support new shuffle mode for MindRecord dataset.
 • [STABLE] Support a cropper tool for MindSpore Lite to allow the user to customize MindData binary file according to their script.
 • [STABLE] Support share memory mechanism to optimize the multi-processing efficiency of GeneratorDataset/Map/Batch.
 • [STABLE] Add features for the GNN dataset to support molecular dynamics simulation scenarios.

FederatedLearning

 • [STABLE] Support Cross-device federated learning framework.
 • [STABLE] Support FL-Server distributed networking including TCP and HTTP communication.
 • [STABLE] Support FL-Server distributed federated aggregation,support autoscaling and fault tolerance.
 • [STABLE] Develop FL-Client framework.
 • [STABLE] Supports local differential privacy algorithms.
 • [STABLE] MPC-based security aggregation algorithm.
 • [STABLE] MindSpore Lite Device-side Inference & Training Interconnection with FL-Client.

Running Data Recorder

 • [STABLE] Provide records of multi-stage computational graphs, memory allocation information and graph execution order when a "Launch kernel failed" occurs. (CPU)

GraphKernel Fusion

 • [STABLE] Add options to control the optimization level.
 • [STABLE] Enhance the generalization ability on GPU. GraphKernel is enabled by default in 40+ networks which cover the field of NLP, CV, Recommender, NAS and Audio. The result shows their throughput is significantly improved, and you are Recommended enabling GraphKernel in your network.

Debug

 • [STABLE] Unified dump function.

API Change

Backwards Incompatible Change

Python API
mindspore.dataset.Dataset.device_que interface removes unused parameter prefetch_size(!18973:Delete unused param in device_que)

Previously, we have a parameter prefetch_size in device_que to define the prefetch number of records ahead of the user's request. But indeed this parameter is never used which means it is an ineffective parameter. Therefore, we remove this parameter in 1.3.0 and users can set this configuration by mindspore.dataset.config.set_prefetch_size.

1.2.1 1.3.0
device_que(prefetch_size=None, send_epoch_end=True, create_data_info_queue=False)
device_que(send_epoch_end=True, create_data_info_queue=False)
mindspore.nn.optim.thor interface changes to lowercase thor and adds two parameters enable_clip_grad and frequency(!17212:clearn codechekc for thor)

The parameter enable_clip_grad is used for gradient clipping and another parameter frequency is used to control the update interval of second order information matrix.

1.2.1 1.3.0
THOR(net, learning_rate, damping, momentum, weight_decay=0.0, loss_scale=1.0, batch_size=32,
   use_nesterov=False, decay_filter=lambda x: x.name not in [], split_indices=None)
thor(net, learning_rate, damping, momentum, weight_decay=0.0, loss_scale=1.0, batch_size=32,
   use_nesterov=False, decay_filter=lambda x: x.name not in [], split_indices=None, enable_clip_grad=False,
   frequency=100)
Dump Config

Previously, we could only dump tensor data for one or all steps. To make the dump feature easier to use, we changed the dump configuration format and dump structure. View the New Dump Tutorial.

1.2.1 1.3.0
iteration is an int. iteration is a string.
op_debug_mode is in async_dump_settings field. op_debug_mode is in common_dump_settings field. async_dump_settings is removed.

Bug fixes

FrontEnd

Executor

Dataset

MindSpore Lite

Major Features and Improvements

Converter and runtime

 1. Support Caffe model running on Hi3516D.
 2. Support delegate mechanism to run your models(part or whole) on user specified executor.
 3. Support control flow models.
 4. Support cross-compiling for iOS, so that we can inference models on iOS devices.

x86 backend optimization

 1. Optimize kernels for x86 using Advanced Vector Extensions(AVX).

ARM backend optimization

 1. Optimize fp16 kernels.
 2. Support arm32 fp16 instruction acceleration on ARMv8.2.

Cuda backend optimization

 1. Support NV GPU backend base on delegate mechanism(use TensorRT as delegate).

OpenCL backend

 1. Optimize the strategy of workgroup and blocksize to improve performance.
 2. Support OpenCL dynamic infershape.
 3. Support INT32 type ops.

Post quantization

 1. Support fp32 training model converts to quantization training model.

Training on Device

 1. Support fp32 training model export to quantization model after training process end.
 2. Unify APIs and output package name of training and inference.
 3. Simplify implementation of Train Session.
 4. Optimize train and infer compile, reduce libmindspore-lite-train.so memory.
 5. Training memory optimization: memory reduce 10-50% compare with r1.2.
 6. Training peformance optimization: for 1*1 special input shape Cov2DGradInput and SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits operator optimization, improved 10%-20%.
 7. Support more networks(transformer, albert).

Codegen

 1. Support deployment on HarmonyOS for device

API Change

API Incompatible Change

C++ API
Unify LiteSession and TrainSession, Merge LiteSession And TrainSession.(!17356:[MS][LITE] Merge TrainSession into LiteSession)

Previously, Training on Device use TrainSession while Inference on Device use LiteSession. To simplify implementation, we move TrainSession functions to LiteSession as virtual function. and move APIs previous defined in train_session.h to lite_session.h.

class MS_API LiteSession {
...
static LiteSession *CreateTrainSession(const std::string &filename, const lite::Context *context,
                     bool train_mode = false, const lite::TrainCfg *cfg = nullptr);
 static LiteSession *CreateTransferSession(const std::string &filename_backbone, const std::string &filename_head,
                      const lite::Context *context, bool train_mode = false,
                      const lite::TrainCfg *cfg = nullptr);
virtual int Train() { return mindspore::lite::RET_ERROR; }
virtual int Eval() { return mindspore::lite::RET_OK; }
virtual int SetupVirtualBatch(int virtual_batch_multiplier, float lr = -1.0f, float momentum = -1.0f) {
  return mindspore::lite::RET_ERROR;
 }
virtual std::vector<tensor::MSTensor *> GetPredictions() const {
  std::vector<tensor::MSTensor *> outputs;
  return outputs;
 }
...
Add Export API for Training on device, obsolete SaveToFile API.(!17356:[MS][LITE] Merge TrainSession into LiteSession)

Previously, Training on Device uses SaveToFile API to save the training model to file. Export API was added in this release to support more format, more model type(train or interface part of the model), and save weight quant model of train.

virtual int Export(const std::string &file_name, lite::ModelType model_type = lite::MT_TRAIN,
           lite::QuantizationType quant_type = lite::QT_DEFAULT, lite::FormatType = lite::FT_FLATBUFFERS) {
  return mindspore::lite::RET_ERROR;
 }
Add GetFeatureMaps and UpdateFeatureMaps interface for Training on device.(!18344:[MS][LITE] add mindfl lite train code)

When Training on the device, we may need to update the model featuremap and get model featuremap.particularly in MindSpore Federated Scenario.

virtual std::vector<tensor::MSTensor *> GetFeatureMaps() const {
  std::vector<tensor::MSTensor *> features;
  return features;
 }
 virtual int UpdateFeatureMaps(const std::vector<tensor::MSTensor *> &features) { return mindspore::lite::RET_ERROR; }

New features

Java API
new static method for creating LiteSession by MSConifg in LiteSession.class

Previously, if we want to create a LiteSession object, we need to call two APIs:

MSConfig config;
// config options ...
LiteSession liteSession = new LiteSession();
boolean ret = liteSession.init(config);
if (!ret) {
 // handle init LiteSession failed ...
}

now we can create a LiteSession object with new API just like:

MSConfig config;
// config options ...
LiteSession liteSession = createSession(config);
if (liteSession == null) {
 // handle create LiteSession failed ...
}
new static method for creating LiteSession byModelBuffer and MSConfig in LiteSession.class

Previously, if we want to inference a model, we need to call APIs like:

MSConfig config;
// config options ...
LiteSession liteSession = new LiteSession();
boolean initSessionRet = liteSession.init(config);
if (!initSessionRet) {
 // handle init LiteSession failed and return ...
}
Model model = new Model();
boolean loadModelRet = model.loadModel(modelMappedByteBuffer);
if (!loadModelRet) {
 // handle load model failed and return ...
}
boolean compileModelRet = liteSession.compileGraph(model);
if (!loadModelRet) {
 // handle compile model failed and return ...
}
model.free();
// liteSession is ready to inference model, call runGraph in LiteSession.class ...

now we can use new API just like:

MSConfig config;
// config options ...
LiteSession liteSession = createSession(modelMappedByteBuffer, config);
if (liteSession == null) {
 // handle init LiteSession failed and return ...
}
// liteSession is ready to inference model, call runGraph in LiteSession.class ...

New createSession method is an API that integrates four old APIs: LiteSession.init, Model.loadModel, LiteSession.compileGraph and model.free. It is simple and efficient as it reduces one modelBuffer copy operation.

new methods getFeaturesMap and updateFeatures for in LiteSession.class

Recently, we add a new C++ api in LiteSession class, Correspondingly we add a new java API in LiteSession.java.

public List<MSTensor> getFeaturesMap() {
     List<Long> ret = this.getFeaturesMap(this.sessionPtr);
        ArrayList<MSTensor> tensors = new ArrayList<MSTensor>();
        for (Long msTensorAddr : ret) {
          MSTensor msTensor = new MSTensor(msTensorAddr);
          tensors.add(msTensor);
        }
        return tensors;
  }
  public boolean updateFeatures(List<MSTensor> features) {
      long[] inputsArray = new long[features.size()];
      for (int i = 0; i < features.size(); i++) {
        inputsArray[i] = features.get(i).getMSTensorPtr();
      }
       return this.updateFeatures(this.sessionPtr, inputsArray);
  }
new methods export to replace saveToFile API in LiteSession.class

Recently, we add a new C++ api in LiteSession class, Correspondingly we add a new java API in LiteSession.java.

public boolean export(String modelFileName, int modelType, int quantizationType) {
    return this.export(this.sessionPtr, modelFileName, modelType, quantizationType);
  }
new train related API moved to LiteSession.class from TrainSession.class

Align with update of C++ api in LiteSession class, add new java API to LiteSession.java Correspondingly.

public class LiteSession {
...
public static LiteSession createTrainSession(String modelName, final MSConfig config, boolean trainMode){...}
public boolean train() {...}
public boolean eval() {...}
...

Bug fixes

 1. Fix the bug that the train session does not release memory cause of refcount bug.

Deprecations

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

Adel, AGroupofProbiotocs, anthonyaje, anzhengqi, askmiao, baihuawei, baiyangfan, bai-yangfan, bingyaweng, BowenK, buxue, caifubi, CaoJian, caojian05, caozhou, Cathy, changzherui, chenbo116, chenfei, chengxianbin, chenhaozhe, chenjianping, chenzomi, chenzupeng, chujinjin, cj, cjh9368, Corleone, damon0626, danish, Danish, davidmc, dayschan, doitH, dong-li001, eric, Eric, fary86, fuzhiye, Gaoxiong, GAO_HYP_XYJ, gengdongjie, Gogery, gongdaguo, gray0v0, gukecai, guoqi, gzhcv, hangq, hanhuifeng2020, Harshvardhan, He, heleiwang, hexia, Hoai, HuangBingjian, huangdongrun, huanghui, huangxinjing, huqi, huzhifeng, hwjiaorui, Islam Amin, Jesse, , Jiabin Liu, jianghui58, jiangzhiwen, Jiaqi, jin-xiulang, jinyaohui, jjfeing, John, Jonathan, jonyguo, JulyAi, jzg, kai00, kingfo, kingxian, kpy, kswang, laiyongqiang, leonwanghui, Li, liangchenghui, liangzelang, lichen_101010, lichenever, lihongkang, lilei, limingqi107, ling, linqingke, Lin Xh, liubuyu, liuwenhao4, liuxiao78, liuxiao93, liuyang_655, liuzhongkai, Lixia, lixian, liyanliu, liyong, lizhenyu, luopengting, luoyang, lvchangquan, lvliang, lz, mahdi, Mahdi, maning202007, Margaret_wangrui, mayang, mengyuanli, Ming_blue, nhussain, ougongchang, panfengfeng, panyifeng, Payne, Peilin, peixu_ren, Pengyongrong, qianlong, qianjiahong, r1chardf1d0, riemann_penn, rmdyh, Sheng, shenwei41, simson, Simson, Su, sunsuodong, tao_yunhao, tinazhang, VectorSL, , Wan, wandongdong, wangdongxu, wangmin, wangnan39@huawei.com, wangyue01, wangzhe, wanyiming, Wei, wenchunjiang, wilfChen, WilliamLian, wsc, wudenggang, wukesong, wuweikang, wuxuejian, Xiao Tianci, Xiaoda, xiefangqi, xinyunfan, xuanyue, xulei2020, Xun, xuyongfei, yanghaitao, yanghaitao1, yanghaoran, YangLuo, yangruoqi713, yankai, yanzhenxiang2020, yao_yf, yepei6, yeyunpeng, Yi, yoni, yoonlee666, yuchaojie, yujianfeng, yuximiao, zengzitao, Zhang, zhanghaibo5@huawei.com, zhanghuiyao, zhanghui_china, zhangxinfeng3, zhangyihui, zhangz0911gm, zhanke, zhanyuan, zhaodezan, zhaojichen, zhaoting, zhaozhenlong, zhengjun10, Zhenglong Li, zhiqwang, zhoufeng, zhousiyi, zhouyaqiang, zhouyifengCode, Zichun, Zirui, Ziyan, zjun, ZPaC, wangfengwfwf, zymaa, gerayking.

Contributions of any kind are welcome!

2021-07-02 10:28
lilongfei

MindSpore 1.2.1

MindSpore 1.2.1 Release Notes

Major Features and Improvements

FrontEnd

 • [STABLE] Add MaskedSelect aicpu operation.(Ascend)

Auto Parallel

 • [STABLE] Support distributed checkpoint loading.(Ascend/GPU)
Last committed message: !18004adaptation run_package 0608
2021-04-17 16:04
lilongfei

MindSpore 1.2.0

MindSpore 1.2.0 Release Notes

Major Features and Improvements

NewModels

 • [STABLE] Add CV models on Ascend: 3D Unet, Unet++, SSD-Resnet50-fpn, SSD-VGG16, crnn_seq2seq_ocr for BSI, CTPN, resnet18, DPN
 • [STABLE] Add CV models on GPU: Faster-RCNN
 • [STABLE] Add NLP models on Ascend: NAML, Fasttext, GRU, LSTM
 • [BETA] Add TPRR: Thinking Path Re-Ranker, an original ranked-base framework for Multi-Hop Question Answering which has won the first place in HotpotQA leaderboard.(Ascend)

FrontEnd

 • [STABLE] Support side effects expression to ensure that the perform order of user's semantics is correct.(Ascend/GPU/CPU)
 • [STABLE] Support calculating the gradient for network that contain non-Tensor input parameters(int, float, bool, mstype,int, mstype.float, mstype.uint, mstype.bool_, tuple, list, dict).(Ascend/GPU/CPU)
 • [STABLE] Support the inverse of a bool Tensor.(Ascend/GPU/CPU)
 • [STABLE] Uniform the interface isinstance.(Ascend/GPU/CPU)
 • [STABLE] Support negative indexes.(Ascend/GPU/CPU)
 • [STABLE] Support 110+ Numpy-like interfaces in mindspore.numpy.(Ascend/GPU/CPU)
 • [STABLE] Support export/load mindir model with a size greater than 2 GB.
 • [STABLE] The optimizer supports gradient centralization.(Ascend)
 • [STABLE] Support support auc metric, rou metric, bleu score metric, confusion matrix metric, cosine similarity metric, dice metric, hausdorff distance metric, occlusion sensitivity metric, perplexity metric, mean surface distance metric, root mean surface distance metric.
 • [STABLE] Support use EmbeddingLookup with cache.(Ascend)

Auto Parallel

 • [STABLE] Support AllGather and ReduceScatter fusion.(Ascend)
 • [STABLE] Support gradient accumulation feature in auto parallel mode.(Ascend/GPU)
 • [STABLE] Support running parallel optimizer with gradient accumulation.(Ascend)
 • [STABLE] Add the configuration of communication operators' fusion.(Ascend)

Executor

 • [STABLE] Support inference with Nvidia GPU.
 • [STABLE] Support data parallelism in PyNative mode.(Ascend/GPU)
 • [STABLE] Optimize LSTM inference memory consumption in Graph mode with CPU.

Sponge

 • [STABLE] Add SPONGE modules for molecular dynamics simulation, including Bond, Angle, Dihedral, Non Bond 14, NeighborList, Particle Mesh Ewald, Langevin MD and LIUJIAN MD.(GPU)

DataSet

 • [STABLE] If the libnuma library is installed in the environment, you can run export DATASET_ENABLE_NUMA=True to configure NUMA binding. In multi-card training scenarios, the training data processing speed can be improved, thereby improving the network training efficiency.
 • [STABLE] Unify API Tensor structure of Training/Inference interfaces in C++ SDK.
 • [STABLE] Optimize duplicated Decode in data preprocess using cache, improve preprocess efficiency.
 • [STABLE] Support eager mode to run data augmentation in Python & C++.
 • [STABLE] Support more data augmentation operators(e.g. Affine, Perspective) in MindSpore-Lite.
 • [STABLE] Support light pipeline to process MindData in MindSpore-Lite training.
 • [STABLE] Support more data preprossing operators based on DVPP hardware module and can be used on on Ascend310 platform.
 • [STABLE] Support copy-free property for data in Ascend310 inference process scenarios.

Running Data Recorder

 • [STABLE] Support running data recorder (RDR) for exception demarcation.
 • [STABLE] Provide records of multi-stage computational graphs, memory allocation information, graph execution order, stream execution order and task debug information when a "run task error" or "distribute task failed" occurs. (Ascend)
 • [STABLE] Provide records of multi-stage computational graphs, memory allocation information and graph execution order when a "SyncStream error" occurs. (GPU)

3D Feature

 • [STABLE] Support 3D ops: Conv3D, Conv3DBackpropInput, Conv3DBackpropFilter, Conv3DTranspose, BiasAdd, BiasAddGrad, PReLU, Transpose, Reshape, transdata, StrideSlice, MaxPool3D, MaxPool3DGrad, BinaryCrossEntropy, SigmoidCrossEntropyWithLogits, SigmoidCrossEntropyWithLogitsGrad, SoftmaxCrossEntropyWithLogits, SigmoidCrossEntropyWithLogits, SigmoidCrossEntropyWithLogitsGrad, BatchNorm3d, BatchNorm3dGrad, Dropout3d.
 • [STABLE] Support RMSELoss loss function, MAELoss loss function, FocalLoss loss function, DiceLoss binary loss function, and MultiClassDiceLoss multi-type loss function for 2D/3D network.
 • [STABLE] Add optimizer: AdamApplyOne(3D), ApplyMomentum(3D), SGD(3D).

API Change

Backwards Incompatible Change

Python API
mindspore.numpy.array(), mindspore.numpy.asarray(), mindspore.numpy.asfarray(), mindspore.numpy.copy() now support GRAPH mode, but cannot accept numpy.ndarray as input arguments anymore(!12726:Add March Numpy interfaces to mindspore)

Previously, these interfaces can accept numpy.ndarray as arguments and convert numpy.ndarray to Tensor, but cannot be used in GRAPH mode.
However, currently MindSpore Parser cannot parse numpy.ndarray in JIT-graph. To support these interfaces in graph mode, we have to remove numpy.ndarray support. With that being said, users can still use Tensor to convert numpy.ndarray to tensors.

1.1.1 1.2.0
>>> import mindspore.numpy as mnp
>>> import numpy
>>>
>>> nd_array = numpy.array([1,2,3])
>>> tensor = mnp.asarray(nd_array) # this line cannot be parsed in GRAPH mode
>>> import mindspore.numpy as mnp
>>> import numpy
>>>
>>> tensor = mnp.asarray([1,2,3]) # this line can be parsed in GRAPH mode
mindspore.numpy interfaces remove support for keyword arguments out and where(!12726:Add March Numpy interfaces to mindspore)

Previously, we have incomplete support for keyword arguments out and where in mindspore.numpy interfaces, however, the out argument is only functional when where argument is also provided, and out cannot be used to pass reference to numpy functions. Therefore, we have removed these two arguments to avoid any confusion users may have. Their original functionality can be found in np.where

1.1.1 1.2.0
>>> import mindspore.numpy as np
>>>
>>> a = np.ones((3,3))
>>> b = np.ones((3,3))
>>> out = np.zeros((3,3))
>>> where = np.asarray([[True, False, True],[False, False, True],[True, True, True]])
>>> res = np.add(a, b, out=out, where=where) # `out` cannot be used as a reference, therefore it is misleading
>>> import mindspore.numpy as np
>>>
>>> a = np.ones((3,3))
>>> b = np.ones((3,3))
>>> out = np.zeros((3,3))
>>> where = np.asarray([[True, False, True],[False, False, True],[True, True, True]])
>>> res = np.add(a, b)
>>> out = np.where(where, x=res, y=out) # instead of np.add(a, b, out=out, where=where)
Turn ops.MakeRefKey into an internal interface (!12010:Convert MakeRefKey to an internal interface)

Previously MakeRefKey is an external interface that is not used, now make it an internal interface with the same usage. We do not recommend users to use this interface, and we will remove the relevant introduction of this interface from the official website.

ops.ApplyFtrl, ops.ApplyMomentum, ops.ApplyRMSProp, ops.ApplyCenteredRMSProp change the output on Ascend backend from multiple to a single. (!11895:unify mindir for different backend: the output num of optimizer ops, the backward of concat)

Previously the number of outputs of these operator is different on different backends. To unify their definition we change their output on Ascend backend from multiple to a single.

P.FusedBatchNorm, P.FusedBatchNormEx deleted (!12115:IR operators of GPU and CPU are unified as batchnorm)

The FusedBatchNorm and FusedBatchNormEx interface has been deleted. Please use the batchnorm operator to replace it.

MetaTensor deleted (!10325:modify MetaTensor and Tensor)

The MetaTensor interface has been deleted. The function of MetaTensor has been integrated into tensor.

ControlDepend is deleted, use Depend instead. The decorator @C.add_flags(has_effect=True) does not work. (!13793:remove control_depend from py file)

Previously, we used ControlDepend to control the execution order of multiple operators. In version 1.2.0, mindspore introduces the auto-monad side effects expression to ensure that the perform order of user's semantics is correct. Therefore, ControlDepend is deleted and Depend is recommended.

In most scenarios, if operators have IO side effects (such as print) or memory side effects (such as assign), they will be executed according to the user's semantics. In some scenarios, if the two operators A and B have no order dependency, and A must be executed before B, we recommend using Depend to specify their execution order. See the API documentation of the Depend operator for specific usage.

1.1.1 1.2.0
  In some side-effect scenarios, we need to ensure the execution order of operators.
  In order to ensure that operator A is executed before operator B, it is recommended
  to insert the Depend operator between operators A and B.

  Previously, the ControlDepend operator was used to control the execution order.
  Since the ControlDepend operator is deprecated from version 1.1, it is recommended
  to use the Depend operator instead. The replacement method is as follows::

    a = A(x)        --->    a = A(x)
    b = B(y)        --->    y = Depend(y, a)
    ControlDepend(a, b)   --->    b = B(y)
  In most scenarios, if operators have IO side effects or memory side effects,
  they will be executed according to the user's semantics. In some scenarios,
  if the two operators A and B have no order dependency, and A must be executed
  before B, we recommend using Depend to specify their execution order. The
  usage method is as follows::

    a = A(x)        --->    a = A(x)
    b = B(y)        --->    y = Depend(y, a)
                --->    b = B(y)

After the introduction of the auto-monad side effect expression feature, the decorator @C.add_flags(has_effect=True) does not work. If the decorator is used in the script, please modify. Take the overflow identification operator (without side effects) as an example, the modification method is as follows:

1.1.1 1.2.0
@C.add_flags(has_effect=True)
def construct(self, *inputs):
  ...
  loss = self.network(*inputs)
  init = self.allo_status()
  self.clear_status(init)
  ...
def construct(self, *inputs):
  ...
  loss = self.network(*inputs)
  init = self.allo_status()
  init = F.depend(init, loss)
  clear_status = self.clear_status(init)
  ...
C++ API
C++ API support dual ABI now.(!12432:api support dual abi )

1.1.1 supports only the old ABI. Currently, both the new and the old are supported.

1.1.1 1.2.0
add_compile_definitions(_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0)
add_compile_definitions(_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0) # old ABI are supported
add_compile_definitions(_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=1) # new ABI are supprrted, too
                          # write nothing, use new ABI as default
Context refactor.(!13515:cpp api modify)

The Context class is refactored. For details, see the API docs.

1.1.1 1.2.0
GlobalContext::SetGlobalDeviceTarget(kDeviceTypeAscend310);    // set device target is ascend310
GlobalContext::SetGlobalDeviceID(0);               // set device id is 0
auto model_context = std::make_shared<ModelContext>();      // create a model context
ModelContext::SetInsertOpConfigPath(model_context, "./aipp.cfg") // set aipp config file is ./aipp.cfg
auto model_context = std::make_shared<Context>();         // create a model context
auto ascend310_info = std::make_shared<Ascend310DeviceInfo>();
model_context.MutableDeviceInfo().push_back(ascend310_info );   // set device target is ascend310
ascend310_info->SetDeviceID(0);                  // set device id is 0
ascend310_info->SetInsertOpConfigPath("./aipp.cfg");       // set aipp config file is ./aipp.cfg
LoadModel interface changes.(!13515:cpp api modify)

LoadModel is renamed Load. No exception is thrown new but the return status should be checked.

1.1.1 1.2.0
try {
 auto graph = Serialization::LoadModel(model_file_path, kMindIR);
} catch (...) { ... }
Graph graph;
auto ret = Serialization::Load(model_file_path, kMindIR, &graph);
if (ret != kSuccess) { ... }
Model ctor changes.(!13515:cpp api modify)

Model uses a non-parameter ctor now, and arguments are passed in through Build.

1.1.1 1.2.0
Model net(net_cell, model_context);
auto ret = net.Build();
if (ret != kSuccess) { ... }
Model net;
auto ret = net.Build(net_cell, model_context);
if (ret != kSuccess) { ... }
MSTensor::CreateTensor returns a native pointer now.(!13515:cpp api modify)

MSTensor::CreateTensor and MSTensor::CreateRefTensor returns a native pointer now, need to be destroy by DestroyTensorPtr.

1.1.1 1.2.0
auto tensor = MSTensor::CreateTensor(xxx, xxx, ...);
auto name = tensor.Name();
auto tensor = MSTensor::CreateTensor(xxx, xxx, ...);
auto name = tensor->Name();
MSTensor::DestroyTensorPtr(tensor);

New features

Python API
 • Add SPONGE functions: mindspore.ops.operations.BondForceWithAtomEnergy, mindspore.ops.operations.AngleForceWithAtomEnergy, mindspore.ops.operations.DihedralForceWithAtomEnergy, mindspore.ops.operations.Dihedral14LJCFForceWithAtomEnergy, mindspore.ops.operations.LJForceWithPMEDirectForce, mindspore.ops.operations.PMEExcludedForce, mindspore.ops.operations.PMEReciprocalForce,mindspore.ops.operations.BondEnergy, mindspore.ops.operations.AngleEnergy,mindspore.ops.operations.DihedralEnergy, mindspore.ops.operations.Dihedral14LJEnergy, mindspore.ops.operations.Dihedral14CFEnergy,mindspore.ops.operations.LJEnergy, mindspore.ops.operations.PMEEnergy. All operators are supported in GPU.

Deprecations

Python API
nn.MatMul is now deprecated in favor of ops.matmul (!12817:numpy-native deprecate nn.MatMul)

ops.matmul follows the API of numpy.matmul as closely as possible. As a function interface, ops.matmul is applied without instantiation, as opposed to nn.MatMul, which should only be used as a class instance.

1.1.1 1.2.0
>>> import numpy as np
>>> from mindspore import Tensor, nn
>>>
>>> x = Tensor(np.ones((2, 3)).astype(onp.float32)
>>> y = Tensor(np.ones((3, 4)).astype(onp.float32)
>>> nn.MatMul()(x, y)
>>> import numpy as np
>>> from mindspore import Tensor, ops
>>>
>>> x = Tensor(np.ones((2, 3)).astype(onp.float32)
>>> y = Tensor(np.ones((3, 4)).astype(onp.float32)
>>> ops.matmul(x, y)

Bug fixes

FrontEnd

Executor

Dataset

MindSpore Lite

Major Features and Improvements

Converter and runtime

 1. Support TensorFlow model in Converter except aware-training model.
 2. Add fusion pattern for same horizontal operators in Converter.
 3. Support Jar in x86_64 system for integrating into server with Java backend conveniently.
 4. Provide unified runtime API for developer reusing their code between cloud side and end side.[BETA]
 5. Improve control-flow capabilities continually: Support GRU fusion in Converter; Support weight-quant for control-flow model; Support control-flow model inference with half precision; Support nested control-flow model.[BETA]

ARM backend optimization

 1. Add NLP dependent float16 operators(like lstm) to enhance inference performance.
 2. Optimize operators: lstm, gru, depthwise.
 3. Add 6 NPU operators(like FullConnection), and fix some bugs about buildIR failed.

OpenCL backend

 1. Add new ops:add 10+ ops,total 72 ops;
 2. Performance optimization:by memory layout optimize,block tiling,Performance improved by 30% compared to version 1.1 at Adreno GPU.
 3. Initialization time optimization:initialization time improve 100% vs MSLITE Version1.1 by store kernel cache as binary.
 4. Support Java call on Mali or Adreno GPU.

Post quantization

 1. Support quantization of gather and lstm ops.
 2. Support quantizatizing TF Lite models with sub-graph node.
 3. Add quantiztion strategy to decide quantize ops or not,less accuracy loss and higher compression rate.

Training on Device

 1. Virtual batching, use mini-batch to minic large batch in theorical with few RAM consumption.
 2. Converter unify, do not compile tod and iod converter separately.
 3. Performance optimization to BWD ops.
 4. TrainLoop with Off-The-Shelf Functionality blocks, like LR scheduler, Loss Monitor, Ckpt Saver, Accuracy Monitor.
 5. Integration of code with Minddata lite.
 6. Support more networks (googlenet, densenet, shufflenetv2, nin, vgg) and operators.

Codegen

 1. Support 79 ops for the ARM platform and all CMSIS ops for Arm Cortex-M Series.
 2. Multiplatform support, including Android, IoT Devices.
 3. Support offline model weight preprocessing while compiling.
 4. Support offline memory reuse computing for minimum runtime buffer size.

API Change

API Incompatible Change

C++ API
Add header file named lite_types.h for some common data structs. (!12262:[MS][LITE][Develop]remove cross dependency in inner headers)

Previously, some common data structs such as CpuBindMode and DeviceType are in context.h, this may cause cross-dependency between headers. So we create a new header named lite_types.h for some common data structs and move CpuBindMode and DeviceType from context.h into lite_types.h.

lite_types.h
namespace mindspore::lite {
/// \brief CpuBindMode defined for holding bind cpu strategy argument.
typedef enum {
 NO_BIND,  /**< no bind */
 HIGHER_CPU, /**< bind higher cpu first */
 MID_CPU   /**< bind middle cpu first */
} CpuBindMode;

/// \brief DeviceType defined for holding user's preferred backend.
typedef enum {
 DT_CPU, /**< CPU device type */
 DT_GPU, /**< GPU device type */
 DT_NPU /**< NPU device type */
} DeviceType;
} // namespace mindspore::lite
Add some new interfaces in ms_tensor.h for unified runtime API.(!13515:cpp api modify)

Previously, users could not create MSTensor or modify ``MSTensor, all MSTensor are created and managed by framework. However users need to create or modify MSTensor sometimes such as pre-processing input data. So we provide two new interfaces in ms_tensor.h: `CreateTensor` interface for creating `MSTensor` by user and `set_shape` interface for modifying the shape of `MSTensor`.

CreateTensor
/// \brief Create a MSTensor.
///
/// \return Pointer to an instance of MindSpore Lite MSTensor.
static MSTensor *CreateTensor(const std::string &name, TypeId type, const std::vector<int> &shape, const void *data,
                size_t data_len);
set_shape
/// \brief Set the shape of MSTensor.
virtual void set_shape(const std::vector<int> &shape) = 0;

Previously, users could access to data of MSTensor by interface named MutableData. However MutableData is not only returning data of tensor but also allocating data for tensor if its data is nullptr. So we provide a new interfaces in ms_tensor.h named data for returning data of tensor without allocating automatically.

data
/// \brief Get the pointer of data in MSTensor.
///
/// \note The data pointer can be used to both write and read data in MSTensor. No memory buffer will be
/// allocated.
///
/// \return the pointer points to data in MSTensor.
virtual void *data() = 0;
Delete DimensionSize() in ms_tensor.h.(!13515:cpp api modify)

The interface named DimensionSize is fuinctionally overlapped with the interface named shape. For the simplicity of the interface, we delete DimensionSize and recommend users to use the new interface named shape instead.

DimensionSize()
/// \brief Get size of the dimension of the MindSpore Lite MSTensor index by the parameter index.
///
/// \param[in] index Define index of dimension returned.
///
/// \return Size of dimension of the MindSpore Lite MSTensor.
virtual int DimensionSize(size_t index) const = 0;
Move allocator from namespace mindspore::lite to namespace lite for unified runtime API.(!13515:cpp api modify)

Previously, class Allocator is in namespace mindspore::lite. Considering unified allocator interface for unified runtime API, we move Allocator to namespace mindspore.

1.1.0 1.2.0
namespace mindspore::lite {
/// \brief Allocator defined a memory pool for malloc memory and free memory dynamically.
///
/// \note List public class and interface for reference.
class Allocator;
}
namespace mindspore {
/// \brief Allocator defined a memory pool for malloc memory and free memory dynamically.
///
/// \note List public class and interface for reference.
class Allocator;
}

Bug fixes

 1. Fix the bug that the array in kernel registrar is not initialized.
 2. Fix segment fault caused by releasing of OpParameter in Crop kernel in mistake.
 3. Fix the bug that the MINDIR aware-training model is finally interpreted as weight-quant model.

Contributors

Thanks goes to these wonderful people:

Adel, AGroupofProbiotocs, anthonyaje, anzhengqi, askmiao, baihuawei, baiyangfan, bai-yangfan, bingyaweng, BowenK, buxue, caifubi, CaoJian, caojian05, caozhou, Cathy, changzherui, chenbo116, chenfei, chengxianbin, chenhaozhe, chenjianping, chenzomi, chenzupeng, chujinjin, cj, cjh9368, Corleone, damon0626, danish, Danish, davidmc, dayschan, doitH, dong-li001, eric, Eric, fary86, fuzhiye, Gaoxiong, GAO_HYP_XYJ, gengdongjie, Gogery, gongdaguo, gray0v0, gukecai, guoqi, gzhcv, hangq, hanhuifeng2020, Harshvardhan, He, heleiwang, hexia, Hoai, HuangBingjian, huangdongrun, huanghui, huangxinjing, huqi, huzhifeng, hwjiaorui, Islam Amin, Jesse, , Jiabin Liu, jianghui58, jiangzhiwen, Jiaqi, jin-xiulang, jinyaohui, jjfeing, John, Jonathan, jonyguo, JulyAi, jzg, kai00, kingfo, kingxian, kpy, kswang, laiyongqiang, leonwanghui, Li, liangchenghui, liangzelang, lichen_101010, lichenever, lihongkang, lilei, limingqi107, ling, linqingke, Lin Xh, liubuyu, liuwenhao4, liuxiao78, liuxiao93, liuyang_655, liuzhongkai, Lixia, lixian, liyanliu, liyong, lizhenyu, luopengting, luoyang, lvchangquan, lvliang, lz, mahdi, Mahdi, maning202007, Margaret_wangrui, mayang, mengyuanli, Ming_blue, nhussain, ougongchang, panfengfeng, panyifeng, Payne, Peilin, peixu_ren, Pengyongrong, qianlong, qianjiahong, r1chardf1d0, riemann_penn, rmdyh, Sheng, shenwei41, simson, Simson, Su, sunsuodong, tao_yunhao, tinazhang, VectorSL, , Wan, wandongdong, wangdongxu, wangmin, wangnan39@huawei.com, wangyue01, wangzhe, wanyiming, Wei, wenchunjiang, wilfChen, WilliamLian, wsc, wudenggang, wukesong, wuweikang, wuxuejian, Xiaoda, xiefangqi, xinyunfan, xuanyue, xulei2020, Xun, xuyongfei, yanghaitao, yanghaitao1, yanghaoran, YangLuo, yangruoqi713, yankai, yanzhenxiang2020, yao_yf, yepei6, yeyunpeng, Yi, yoni, yoonlee666, yuchaojie, yujianfeng, yuximiao, zengzitao, Zhang, zhanghaibo5@huawei.com, zhanghuiyao, zhanghui_china, zhangxinfeng3, zhangyihui, zhangz0911gm, zhanke, zhanyuan, zhaodezan, zhaojichen, zhaoting, zhaozhenlong, zhengjun10, zhiqwang, zhoufeng, zhousiyi, zhouyaqiang, zhouyifengCode, Zichun, Zirui, Ziyan, zjun, ZPaC, zymaa.

Contributions of any kind are welcome!

Last committed message: !15320fix naml compile error
Python
1
https://gitee.com/mindspore/mindspore.git
git@gitee.com:mindspore/mindspore.git
mindspore
mindspore
mindspore

Search

10d9f8b4 4838521 8bde8327 4838521