Watch 1 Star 1 Fork 0

atgfg / qingyunjiao.github.ioJava

华为云ContainerOps
使用华为云ContainerOps服务构建并部署您托管在码云上的代码

ContainerOps是华为云线上的容器交付流水线服务,该服务面向容器交付全流程,提供镜像构建、镜像管理、镜像部署、灰度发布等一系列服务,是助力企业快速实施容器技术的、简化容器交付、运维流程的最佳实践工具。

检测到您目前尚未绑定华为云帐号,绑定华为云帐号,立即体验便捷的流水线服务!

立即绑定
Java
1
https://gitee.com/qingyunjiao/qingyunjiao.github.io.git
git@gitee.com:qingyunjiao/qingyunjiao.github.io.git
qingyunjiao
qingyunjiao.github.io
qingyunjiao.github.io

Help Search