Metrics
0
Watch 17 Star 75 Fork 17

Jeffrey-Wang / layui-excelJavaScriptApache-2.0

2019-03-11 02:46
v1.5
V1.5正式发布,打包依赖方便使用并增加兼容性,支持花式设置样式,正式支持... zip tar.gz
2019-01-13 21:10
v1.4
公式问题修复及文档修复 zip tar.gz
2019-01-09 19:12
v1.3
v1.3发布,优化合并单元格信息 zip tar.gz
2018-12-29 16:10
v1.1-release
支持更多的浏览器,更灵活的转换方法 zip tar.gz

Help Search