xiejuntao

@xjtweb

xiejuntao no introduction.

All Personal Contributions Forks

    xiejuntao/AOS forked from xiongchun/AOSuite

    AOS应用基础平台基于JavaEE技术体系,以“标准功能可复用、通用模块可配置、行业需求快速开发、异构系统无缝集成”为目标,为软件开发团队提供高效可控、随需应变、快速实现业务需求的全栈式技术解决方案。

    xiejuntao/jwebJava

    本工程修改自jfinaluib项目。

Help Search