Score
0
Watch 115 Star 532 Fork 245

wind / ruoyi-cloudJavaMIT

华为云ContainerOps
使用华为云ContainerOps服务构建并部署您托管在码云上的代码

ContainerOps是华为云线上的容器交付流水线服务,该服务面向容器交付全流程,提供镜像构建、镜像管理、镜像部署、灰度发布等一系列服务,是助力企业快速实施容器技术的、简化容器交付、运维流程的最佳实践工具。

检测到您目前尚未绑定华为云帐号,绑定华为云帐号,立即体验便捷的流水线服务!

立即绑定
Java
1
https://gitee.com/zhangmrit/ruoyi-cloud.git
git@gitee.com:zhangmrit/ruoyi-cloud.git
zhangmrit
ruoyi-cloud
ruoyi-cloud

Help Search