6604766 hms core 1611884246
23
华为近距离通信服务示例代码,介绍如何使用Nearby Service的API,可实现近距离wifi分享、近距离文件分享、近场社交等功能。

Search