G.

@linxuix

非著名程序员.

All Personal Contributions Forks 暂停和关闭

    G. / ohmyzsh

    使用gitee的源做一些omyzsh的脚本

    G. / Git Lab Zh

    Git Lab 的简单汉化. ... 很简单很简单的汉化, 不要抱太多的希望.

    G. / g.

Search

105716 1d94204e 1850385 105716 2d26be5c 1850385