1 Star 2 Fork 0

oxygen-dioxide / hitsuboku-kumi-chn-deepvocal

2021-06-03 10:28
oxygen-dioxide

从这一版本开始,提供dvtb1.1.6(dvtb1)构建版,和dvtb2.1.0(dvtb2)构建版。
dvtb1构建版支持独立辅音,dvtb2构建版高音性能更好。

新增特性

  • 喉塞音(来自Hitsuboku Kumi 日文Act4),例如"!a" "a_!"
  • 独立辅音(仅dvtb1构建版支持):p, f, t, k, q, x, c, s, ch, sh, r

下载方式

从Github下载

https://github.com/oxygen-dioxide/hitsuboku-kumi-chn-deepvocal/releases/tag/v1.1.0

从阿里云盘下载(下载后请将后缀名改为7z,解压缩)

https://www.aliyundrive.com/s/BdJdj5Xs6xL

从腾讯微云下载

下载链接(dvtb1):https://share.weiyun.com/We9hqTV4
下载链接(dvtb2):https://share.weiyun.com/Tx7AOXUg
将文件转存到自己的微云,发送到qq群,再转发给电脑,下载速度更快。

Last committed message: 1.1.0
1
https://gitee.com/oxygendioxide/hitsuboku-kumi-chn-deepvocal.git
git@gitee.com:oxygendioxide/hitsuboku-kumi-chn-deepvocal.git
oxygendioxide
hitsuboku-kumi-chn-deepvocal
hitsuboku-kumi-chn-deepvocal

Search