17
Brouhaha 是一个基于iOS Metal的深度学习运算库
796521 jiaxiaogang 1578933072
4
强人工智能系统。
796521 jiaxiaogang 1578933072
2
螺旋论(theory of helix)—— “熵减机理论(可用来构建AGI、复杂性系统等)”

Search

103111 552b83b3 1850385 103110 ed87a847 1850385