796521 jiaxiaogang 1690423825
20
和(he for objective-c) —— “以螺旋论为基础开发的信息熵减机(通用人工智能系统)”
18
Brouhaha 是一个基于iOS Metal的深度学习运算库
796521 jiaxiaogang 1690423825
16
螺旋论(theory of helix)—— “熵减机理论(可用来构建AGI、复杂性系统等)”

Search

344bd9b3 5694891 D2dac590 5694891